Дистанційні курси у вільному доступі

Technology Foresight

Англійська мова загально технічного спрямування до виконання самостійної роботи для студентів 2 курсу за спеціальністю "Зварювання"

Англійська мова загальнотехнічного спрямування для студентів 3-го курсу ІТС

Англійська мова профecійного спрямування для спеціальності "Образотворче мистецтво"

Англійська мова професійного спрямуванняМультимедійний лексико-граматичний комплекс з англійської мови для підготовки курсантів 4-го курсу ВІТІ НТУУ «КПІ» до складання державного іспиту

 

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності (Методичні вказівки)

Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки

Вища математика для студентів економічних спеціальностей

Вища математика для ФЕА

Вступ до фаху

Газотермічна обробка матеріалів

Динаміка точки та механічної системи

Динаміка. Аналітична механіка

Дискретна математика

Додаткові розділи механіки

Електро-, радіо- та акустичні матеріали

Електротехніка – 1

Елетрофізика твердих тіл

Загальна хімія

Загальний курс із питань інтелектуальної власності

Зварні конструкції

Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння

Інтелектуальна власність

Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови

Інформаційні технології: 1. Основи інформатики (051301 ХТ)

Інфраструктура інноваційної діяльності

Історія української культури

Кінематика точки та твердого тіла

Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики

Комп'ютерна графіка (компас)

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерні технології та програмування – 1

Креативний менеджмент

Лабораторні роботи з загальної хімії

Людські стосунки

Маркетинг інновацій

Mаркетинг персоналу

Методичні вказівки до лабораторних робіт по реології

Методичні вказівки до лабораторних робіт по технології переробки полімерів

Методологія та організація наукових досліджень

Міжнародні економічні відносини

Мікроелектронні підсилювачі вимірювальних пристроїв (дистанційний посібник)

Мови програмування

Нечіткі моделі в медичних експертних системах

Обладнання та технологія для газотермічного нанесення покриття. Модуль. Обладнання

Операційні системи

Опір матеріалів

Основи бізнесу

Основи дискретної схемотехніки

Основи інтелектуальної власності

Основи мікросхемотехніки

Основи наукових досліджень

Основи наукових досліджень. Конспект лекцій для магістрантів усіх технічних спеціальностей

Основи науково-технічної творчості

Основи роботи з сучасними інтегрованими програмними комплексами (Delphi)

Офісний менеджмент

Переклад науково-технічної літератури

Печі та сушарки в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів

Поверхневі фізико-хімічні процеси

Розподілені системи та мережі

Російська мова технічного спрямування для студентів-іноземців 4 курса

Системи автоматизованого проектування технологічних процесів

Системне програмне забезпечення

Статика твердого тіла

Статика твердого тіла

Статика. Кінематика

Сучасна українська мова. Модуль «Мова українських видань»

Сучасні комп'ютерні технології

Теоретичні основи інженерії поверхні

Теорія автоматичного керування

Теорія ймовірностей та математична статистика. Частина 2. Математична статистика

Теоретична механіка. Динаміка Аналітична механіка

Теоретична механіка. Динаміка точки та механічної системи

Технічна механіка (факультет електоенергетики та автоматики)

Технології розробки та тестування програм

Технологія та обладнання для наплавленя

Триботехніка

Управління венчурним бізнесом

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів

Фізика 2. Електрика

Фізика 3. Коливання і хвилі

Фізика активних діелектриків

Фізика діелектриків

Фінансовий менеджмент

Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностей

Цивільний захист

perverse.sex
Hide|Show