Затверджую
Заступник Міністра освіти і науки
М.Ф.Степко
«18» вересня 2000р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Український центр дистанційної освіти
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

1. Загальні положення

1.1. Український центр дистанційної освіти (далі – УЦДО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» — (далі – НТУУ «КПІ»), який створений згідно з Наказом Міністра освіти і науки України від 07.07.2000р №293.

1.2. УЦДО автономно здійснює:

 • розробку концепції дистанційної освіти України;
 • прийняття участі у розробці положення про дистанційну форму освіти в Україні;
 • розробку проектів нормативно-правової бази функціонування дистанційної освіти;
 • розробку та апробацію засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти;
 • вироблення механізму використання електронних та телекомунікаційних засобів у реалізації дистанційної освіти;
 • проведення експертної роботи з оцінки організації дистанційної освіти та засобів навчально-методичного забезпечення;
 • координацію діяльності вищих навчальних закладів України в напрямку організації та здійснення дистанційної освіти;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за дистанційною формою освіти.

1.3. Науково-методичне забезпечення розробки дистанційної освіти в УЦДО покладається на Міжнародний університет фінансів (далі – МУФ), що входить до складу Навчально –методичного комплексу «Національний технічний університет України «КПІ» – Міжнародний університет фінансів» (далі – Комплекс).

1.4. УЦДО у своїй діяльності керується Конституцією України, Статутом НТУУ «КПІ», Положенням про Український центр дистанційної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Положенням про Навчально-методичний комплекс «Національний технічний університет України «КПІ» – Міжнародний університет фінансів» та нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

1.5. УЦДО не має статусу юридичної особи, діє та вступає в договірні стосунки з третіми особами за дорученням та від імені НТУУ «КПІ».

1.6. Адреса УЦДО: 03056, м.Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 1.

2. Мета діяльності УЦДО

2.1. Створення системи дистанційної форми вищої освіти в Україні відповідно до завдань Національної програми інформатизації.

2.2. Надання можливості одержати якісну вищу освіту якомога більшій кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами з-за фізичних можливостей, професійної зайнятості тощо.

3. Головні задачі УЦДО

В процесі функціонування УЦДО має вирішувати такі головні задачі:

3.1. Розробка концепції дистанційної освіти в Україні.

3.2. Розробка проектів нормативно-правової бази функціонування дистанційної освіти.

3.3. Розробка та апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти.

3.4. Розробка механізму злагоджених координованих дій вищих навчальних закладів, та установ в межах експериментальної роботи щодо розгортання і створення системи дистанційної освіти в Україні.

3.5. Розробка проектів стандартів на системи, методи та засоби дистанційної освіти в Україні.

3.6. Проведення експертної роботи з оцінки організації дистанційної освіти та засобів навчально-методичного забезпечення.

3.7. Розробка, використання та розповсюдження дистанційних курсів; організація та здійснення навчального процесу за дистанційною формою.

3.8. Організація дистанційного тестування відповідно до міжнародних вимог та стандартів.

3.9. Підготовка фахівців в галузі дистанційної освіти: т’юторів-викладачів; адміністраторів; розробників курсів тощо.

4. Напрямки діяльності УЦДО

УЦДО має здійснювати діяльність за наступними напрямками:

4.1. Розробка дистанційних технологій навчання:

 • моделі гнучкого дистанційного навчання;
 • технології розробки курсів;
 • розробка і підтримка програми навчання викладачів основ інформаційних та комунікаційних технологій.

4.2. Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти:

 • розробка та апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти;
 • вироблення механізму використання електронних та телекомунікаційних засобів у реалізації дистанційної освіти;
 • забезпечення:
 • підготовки випускників середніх шкіл, ліцеїв та гімназій для вступу до вищих навчальних закладів;
 • професійної орієнтації майбутніх фахівців;
 • підготовки фахівців за програмами вищої освіти з економічного, технічного та гуманітарного напрямів;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців;
 • навчання за окремими дистанційними курсами.

4.3. Навчання та підготовка менеджерів, організаторів, адміністраторів, програмістів та викладачів до роботи в системі дистанційної освіти.

4.4. Координація дій установ та вищих навчальних закладів, що зацікавлені в розвитку дистанційної форми навчання.

4.5. Розробка проектів стандартів на системи, методи та засоби дистанційної освіти.

4.6. Організація і здійснення міжнародної сертифікації спеціалістів та програм.

5. Правовий статус УЦДО

5.1. УЦДО, будучи структурним підрозділом НТУУ «КПІ», може мати за дозволом Ректора відокремлене майно, розрахункові рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, а також користуватись символікою, емблемами та іншими зовнішніми атрибутами, зразки яких затверджуються Радою УЦДО.

5.2. Діяльність УЦДО поширюється на території України.

5.3. УЦДО з метою виконання головних завдань за дорученням НТУУ «КПІ» може створювати регіональні Департаменти на базі середніх та вищих навчальних закладів, установ і центрів на території України згідно чинного законодавства України.

6. Організаційна Структура та управління УЦДО

6.1. Вищим дорадчим органом діяльності УЦДО є Рада УЦДО.

6.2. Склад Ради УЦДО затверджується наказом Ректора .

6.3. До компетенції Ради відноситься:

 • затвердження основних напрямків та програм діяльності УЦДО;
 • затвердження річного бюджету та порядку його використання;
 • затвердження штатного розкладу УЦДО;
 • затвердження зразків печатки, штампа та іншої атрибутики УЦДО;
 • вирішення питань про створення регіональних Департаментів УЦДО;
 • визначення структури УЦДО, призначення директора.

6.4. Виконавчим органом УЦДО є дирекція, яку очолює директор, що підпорядкований Ректору НТУУ «КПІ».

6.5. Директор УЦДО призначається на посаду та звільняється Наказом Ректора НТУУ «КПІ» і вирішує усі оперативні питання, що пов’язані із поточною діяльністю УЦДО.

6.6. Директор має такі повноваження:

 • забезпечує фінансово-господарську діяльність УЦДО;
 • визначає форми організації праці, вибір шляхів реалізації мети та завдань УЦДО;
 • звітує у своїй діяльності Раді УЦДО та Ректору НТУУ «КПІ»;
 • приймає на роботу та звільняє персонал УЦДО;
 • має право формувати організаційну структуру, виходячи з потреб реалізації головних завдань УЦДО;
 • безпосередньо керує дирекцією УЦДО;

6.7. При УЦДО створюється Науково-методична Рада.
Завданням Науково-методичної Ради є надання рекомендацій Раді УЦДО щодо пріоритетних напрямків розробок та досліджень, попередній аналіз та оцінка результатів виконання головних завдань, надання рекомендацій щодо механізмів, форм та методів впровадження в практику результатів розробок та досліджень УЦДО. Кількісний склад Науково-методичної Ради та персональне членство визначається Радою УЦДО.

7. Фінанси та звітність

7.1. Фінансування УЦДО здійснюється як за розрахунок позабюджетної діяльності, так і в рамках Національної програми інформатизації, а також за окремим завданнями Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України.
Джерелами надходження коштів УЦДО можуть бути:

 • плата за навчання студентів і слухачів;
 • плата за виконання господарчих договорів;
 • добровільні внески і пожертви;
 • гранти;
 • інші надходження, що не заборонені чинним законодавством.

7.2. Кошти УЦДО зберігаються на поточному рахунку в установі банку.

8. Реорганізація та ліквідація

8.1. Припинення діяльності УЦДО може здійснюватись в разі його ліквідації або реорганізації за рішенням Міністерства освіти і науки України.

8.2. Реорганізація УЦДО здійснюється шляхом його злиття, приєднання, розділення, відділення, поглинання і перетворення згідно з чинним законодавством.

9. Заключні положення

Зміни і доповнення до Положення про УЦДО вносяться за рішенням Ради УЦДО.

Ректор

М.З. Згуровський

perverse.sex
Hide|Show