Проект Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти за дистанційною формою навчання, прийнятий за основу на
засіданні ДАК 21.06.2005 р.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти за дистанційною формою навчання

1. Загальні положення

1.1. Ці ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 року № 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки» та Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.01.2004 р. і зареєстрованого Міністерством юстиції 09.04.2004 р.

1.2. Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи та вимоги щодо організаційного, кадрового, матеріально-технічного, апаратного, програмного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів, необхідного для надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання.

2. Нормативи та вимоги

2.1. Нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою і відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за дистанційною формою навчання.

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за освітньо-кваліфікаційними рівнями

Молодший спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

1

2

3

4

5

1. Загальні нормативи

1.1. Наявність концепції здійснення навчання за дистанційною формою за заявленим напрямом (спеціальністю), погодженої із Міністерством освіти і науки України

+

+

+

+

1.2. Наявність підрозділу (центру), який організаційно і технологічно забезпечує навчання за дистанційною формою

+

+

+

+

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців за дистанційною формою навчання

2.1. Забезпеченість фахівцями, включаючи науково-педагогічних і педагогічних працівників, методистів, менеджерів, інженерів-програмістів та системних адміністраторів, які пройшли стажування або підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання і мають відповідні документи (%)

100

100

100

100

3. Матеріально-технічне, апаратне та програмне забезпечення

3.1. Наявність приміщень для організаційного забезпечення та технологічної підтримки дистанційного навчання.

+

+

+

+

3.2. Забезпеченість підрозділу (центру) дистанційного навчання комп'ютерним та периферійним обладнанням, необхідним для організації і проведення навчального процесу за дистанційною формою (%) .

100

100

100

100

3.2.1. Кількість комп'ютерних місць для працівників підрозділу (центру) дистанційного навчання із розрахунку на 1 працівника

1

1

1

1

3.2.2. Кількість комп'ютерних місць для педагогічних і науково-педагогічних працівників, які ведуть навчання за дистанційною формою, із розрахунку на 1 працівника.

0,25

0,25

0,25

0,25

3.2.3. Наявність серверного обладнання із цілодобовим режимом роботи для створення, накопичення та обміну інформаційними ресурсами, необхідними для дистанційного навчання.

+

+

+

+

3.3. Наявність локальної комп'ютерної мережі у ВНЗ із доступом до глобальної мережі Інтернет.

+

+

+

+

3.4. Наявність надійних каналів зв'язку із пропускною здатністю, що забезпечує можливість реалізації освітніх програм (договір про надання послуг Інтернет-провайдером).

+

+

+

+

3.5. Наявність ліцензованого програмного забезпечення:

 

 

 

 

3.5.1. Програмне забезпечення загального призначення (операційні системи, сервери баз даних, організації роботи комп'ютерної мережі, захисту інформації, веб-сервер).

+

+

+

+

3.5.2. Програмне забезпечення спеціального призначення для розроблення і підтримки навчальних матеріалів і тестових систем, забезпечення інтерактивного спілкування студентів і викладачів, управління навчальним процесом (програмне забезпечення повинно відповідати вимогам загально визнаних (міжнародних) стандартів дистанційного (мережного) навчання).

+

+

+

+

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність переліку навчальних дисциплін, за якими має відбуватись дистанційне навчання за заявленим напрямом (спеціальністю)

+

+

+

+

4.2. Наявність переліку та його обґрунтування видів навчальних занять, які відбуваються в очній формі

+

+

+

+

4.3. Наявність переліку дисциплін, за якими не можливо виконання лабораторних робіт у дистанційній формі

+

+

+

+

4.4. Наявність дидактичного та методичного наповнення атестованих дистанційних курсів для дисциплін навчального плану, які забезпечують:

  • проведення у дистанційній формі навчальних занять (самостійне вивчення навчального матеріалу, консультації, семінари, дискусії, практичні та лабораторні заняття);
  • допомогу щодо виконання проектних завдань;
  • контрольні заходи (%) .

100

100

100

100

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Наявність веб-сайту (порталу) та наступних інформаційно-освітніх ресурсів:

+

+

+

+

5.1.1. Інформація про педагогічні та інформаційні технології навчання за дистанційною формою, навчальні плани, методичні матеріали та демонстраційні версії дистанційних курсів (за вільним доступом)

+

+

+

+

5.1.2. Атестовані дистанційні курси, засоби синхронного та асинхронного зв'язку, емулятори лабораторних робіт та (або) віртуальні лабораторії з віддаленим доступом

+

+

+

+

5.1.3. Системи тестування з необхідними наборами тестів для кожного курсу:

  • для самоконтролю;
  • для автоматизованої перевірки результатів тестування (у реальному режимі часу);
  • для перевірки результатів тестування викладачем (у синхронному режимі).

+

+

+

+

5.1.4. Система управління навчальним процесом (електронний деканат)

+

+

+

+

5.1.5. Система доступу до електронних бібліотек, довідкових матеріалів, глосаріїв тощо.

+

+

+

+

5.1.6. Мультимедійні додатки навчального призначення

+ + + +

2.2. Вимоги

2.2.1. Дистанційна форма навчання може започатковуватися тільки за акредитованими спеціальностями за умови, що не менше 50% дисциплін кожного блоку спеціальності мають забезпечення за цією формою.

2.2.2. Нормування роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, які готують методичне та дидактичне забезпечення і навчають студентів за дистанційною формою, здійснюється відповідно до окремого документу Міністерства освіти і науки України.

2.2.3. Вимоги до дистанційних курсів та їх атестації визначаються окремим документом Міністерства освіти і науки України.

2.2.7. Відповідність спеціалізованого програмного забезпечення для розроблення методичного та дидактичного наповнення і підтримки дистанційного навчання загальновизнаним (міжнародним) стандартам встановлюється експертами за допомогою відповідних програмних засобів за «Методикою перевірки відповідності спеціалізованого програмного забезпечення дистанційного навчання загальновизнаним (міжнародним) стандартам», затвердженою Міністерством освіти і науки України.

3. Інші вимоги

3.1. Додаткові вимоги до вищих навчальних закладів, які мають у своїй структурі крім основного підрозділу дистанційного навчання (центру) інші підрозділи (центри), що розташовані поза межами закладу (у інших районах, містах, регіонах) (надалі - віддалені центри ДН):

3.1.1. Наявність матеріально-технічного, апаратного та програмного забезпечення віддалених центрів ДН, а також комп'ютерного класу для навчання студентів за дистанційною формою (кількість комп'ютерних місць із розрахунку 1 комп'ютер на 10 студентів дистанційної форми навчання).

3.1.2. Наявність надійного комунікаційного зв'язку між віддаленим та основним центрами дистанційного навчання ВНЗ.

3.1.3. Наявність у віддаленому центрі ДН персоналу, який пройшов стажування або підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання.

3.1.4. Забезпечення надійного доступу студентам, які навчаються за дистанційною формою, використовуючи базу відділеного центру ДН, до всіх інформаційних ресурсів дистанційного навчання ВНЗ.


Ліцензійні умови.exe

perverse.sex
Hide|Show