Український інститут інформаційних технологій в освіті

Впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Впровадження дистанційного навчання у ВНЗ »
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу — розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в питаннях впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах, в області створення дистанційних навчальних ресурсів та організації дистанційного навчання.

Основні завдання:

 • Засвоїти основні положення нормативних документів щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання веб-ресурсів підтримки навчального процесу.
 • Здобути навички:
  • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами дистанційного навчання з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
  • створення власних електронних ресурсів та їх розміщевання у дистанційному курсі з використанням платформи Moodle;
  • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни.
 • Вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
 • Володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.
 • Виконати випускну роботу: розробити фрагмент дистанційного курсу, що складатиметься з трьох модулів (один модуль – не менше 5 сторінок лекційного матеріалу). У фрагменті курсу використати основні функціональні можливості платформи: тестування, завдання, анкетування, швидке опитування.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • знати основні відомості про Windows;
 • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті,
 • завантажувати файли на сайти,
 • працювати з програмою MS Word.

Курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп’ютером, бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни веб-ресурсами, а також брати участь у організації та реалізації дистанційного навчання.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

Законодавча база. Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

1.

Положення про дистанційне навчання

2

1

1

2.

Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями

2

1

1

Робота с платформою дистанційного навчання

3.

Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle.

1

1

4.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

7

2

5

5.

Початок роботи з Moodle. Системні вимоги. Розміщення елементів в Moodle.

4

1

3

6.

Робота з курсом в Moodle. Ресурси курсу.

4

2

2

7.

Модуль функціональних можливостей –Анкетування (Survey). Види анкетування в Moodle.

2

1

1

8.

Модуль функціональних можливостей – Швидке опитування (Choice). Створення швидкого опитування. Робота з швидким опитуванням.

2

1

1

9.

Модуль функціональних можливостей – глосарій. Створення глосарію.

2

1

1

10.

Модуль функціональних можливосте – Завдання (Assignment). Створення завдання. Робота із завданням

2

1

1

11.

Створення тестів

8

4

4

12.

Блоки. Загальні відомості о блоках. Додання блоку. Типи блоків. Фільтри. Поняття фільтра. Управління фільтрами.

4

2

2

13.

Адміністрування курсу в Moodle

4

2

2

14.

Презентація, розроблених студентами навчальних курсів.

4

2

2

15.

Використання вебінарів (веб-конференцій) в дистанційному та очному навчанні

4

2

2

16.

Залік

2

2

Всього:

54

25

25

2

Kонсультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Законодавча база. Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

4

2.

Підготовка  текстових матеріалів у форматі Microsoft Word для розміщення в системі дистанційного навчання Moodle

3

3.

Робота з курсом в Moodle. Ресурси курсу. Анкетування (Survey). Швидке опитування (Choice). Робота із швидким опитуванням. Глосарій. Створення глосарію

3

4.

Завдання (Assignment). Створення завдання. Робота із завданням

3

5.

Створення тестів

3

6.

Блоки. Додання блоку. Типи блоків. Фільтри. Управління фільтрами. Адміністрування курсу в Moodle

2

Всього:

18

Самостійна робота

Розроблення фрагменту дистанційного курсу з використанням e-learning платформи Moodle (3 модуля)

№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Вивчення нормативних документів щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

2

2.

Розроблення вступної частини:

 • Назва курсу;
 • Відомості про автора (з фотографією автора) курсу;
 • Анотація курсу (не більше 1 стор.);
 • Робоча програма курсу;
 • Зміст курсу;
 • Список використаних джерел.

4

3.

Розроблення змістовної частини курсу у платформі Moodle:

 1. Розроблення тексту 3-х модулів курсу, оформлений єдиним шрифтом (наприклад, Arial 12), кількістю — не менше 5 ресурсів по кожному модулю, об’єм одного ресурсу — не менше однієї сторінки А4 .
 2. Розроблення глосарію до 3-х модулів курсу (не менше 10-ти термінів).

10

 1. Використання в ресурсах графічного матеріалу (не менше трьох зображень у кожному модулі) у форматі .jpg або gif.
 2. Використання таблиць у ресурсах (не менше ніж 3 таблиці на весь фрагмент).
 3. Розроблення блоку тестів у вигляді окремого модулю у кількості не менше 20 запитань

8

 1. Розміщення анкет наступних типів: ATTLS, COOLES, «Критичної події».
 2. Формування: швидкого опитування, завдання.
 3. Розміщення блоків у курсі: HTML, випадковий термін глосарію, результат тестування, календар.

8

4.

Підготовка до захисту роботи

2

5.

Підготовка матеріалів для проведення вебінару

2

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

Примітка: фрагмент дистанційного курсу повинен бути виконаний та розміщений у платформі Moodle на сервері УІІТО. Для перевірки виконаної роботи необхідно відправити викладачеві наступні дані електронною поштою:

 • Прізвище, ім’я, по-батькові;
 • Логін та група;
 • Адреса (URL) розробленого фрагменту курсу.
Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044)204-99-63 
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com