Український інститут інформаційних технологій в освіті

Інформаційні технології для науково-технічного перекладу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Інформаційні технології для науково-технічного перекладу»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу — ознайомити з можливостями сучасних ІКТ щодо технологічної підтримки роботи з науково-технічною літературою іноземними мовами, навчити працювати з відповідним сучасним програмним забезпеченням.

Основні завдання

 • засвоїти теоретичні знання про основні електронні формати документів, типи ресурсів Інтернет та їх особливості, можливості ІКТ для автоматизації процесів перекладу, класифікацію відповідних програмних засобів, особливості та межі їх використання,
 • вдосконалити навички роботи з документами в різних електронних форматах;
 • вдосконалити навички пошуку необхідних інформаційних та інструментальних ресурсів в мережі Інтернет;
 • здобути навички роботи з програмними засобами для вирішення фахових задач, пов’язаних з перекладом науково-технічної літератури;
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  • Створення власного тематичного словника і його включення до електронного словника Лінгво.
  • Дослідження можливостей і меж застосування машинного перекладу для науково-технічних текстів.
  • Виконання перекладу науково-технічного тексту в середовищі однієї з систем класу Computer Assisted Translation.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Слухачі курсу повинні мати загальні знання про будову ПК, знати правила техніки безпеки при роботі з ПК, знати основи організації зберігання інформації; мати елементарні практичні навички роботи в середовищі Windows (вміти працювати з вікнами, файловою системою); мати загальні знання про Інтернет та електронну пошту та елементарні навички роботи з ними.

Знати призначення програм пакету MS Office, вміти створювати, відкривати документи Word, вводити, редагувати, шукати та заміщувати текст, форматувати документ на рівні символів, абзаців; вміти створювати, відкривати книги Excel, вводити та редагувати дані; мати загальні знання про програму PowerPoint.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Вступ. Вхідне тестування

2

1

1

2

Інструментальні засоби для автоматизації праці перекладача. Електронні словники.

4

2

2

3

Інструментальні засоби для автоматизації праці перекладача. Системи МТ (Machine Translation).

8

2

6

4

Інструментальні засоби для автоматизації праці перекладача. Системи CAT (Computer Assisted Translation).

14

6

8

5

Робота з програмами пакету MS Office (Word, Excel, PowerPoint) у системах CAT.

8

2

6

6

Формат pdf. Його особливості. Засоби для конвертації в текстові формати.

4

2

2

7

Використання ресурсів Інтернет в практичній роботі. Прийоми ефективної роботи, можливості і обмеження. Питання безпеки.

8

2

6

8

Захист роботи в очній формі

4

4

 

Всього

52

17

31

4

Консультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Формати користувацьких словників електронного словника Лінгво, підключення користувацьких словників

2

2

Онлайнові версії програм машинного перекладу (Пролінг, Прагма, Промт) і їх практичне використання

4

3

Інсталяція системи САТ на ПК. Налаштування робочого середовища системи САТ

4

4

Налаштування параметрів накопичувача перекладів системи САТ

2

5

Створення термінологічної бази у системі САТ та її використання в процесі перекладу

2

6

Особливості роботи з онлайновими системами САТ

2

7

Використання навчального ресурсу http://www.powersearchingwithgoogle.com для вдосконалення навичок роботи з інформацією в Інтернеті

4

  Всього:

20

Самостійна випускна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Створення власного тематичного словника і його включення до електронного словника Лінгво

8

2

Дослідження можливостей і меж застосування машинного перекладу для науково-технічних текстів

12

3

Виконання перекладу науково-технічного тексту в системі CAT

16

  Всього:

36

  Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108