Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
 
Центр інформаційних технологій в освіті

Формування компетентностей та засоби їх вимірювання в умовах компетентнісного навчання в середовищі Moodle 3.1 Competencie

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Формування компетентностей та засоби їх вимірювання в умовах компетентнісного навчання в середовищі Moodle 3.1 Competencie »
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу — отримати знання та опанувати методики організації навчання та оцінюваня на принципах компетентнісного підходу.

Основні завдання:

 • Засвоїти базові теоретичні відомості про сутність компетентнісного підходу у навчанні.
 • Здобути навички – планування, підготовки та проведення навчальної діяльності в умовах компетентнісного навчання.
 • Вивчити базовий функціонал середовища (Moodle3.1 Competencies) для управління компетенціями та обліку компетентностей студентів.
 • Опанувати методику використання середовища Moodle3.1 Competencies для побудови мапи компетенцій окремих курсів та освітніх програм.
 • Розробити в середовищі Moodle3.1 Competencies мапу компетенцій своєї дисципліни в якості випускної практичної курсової роботи.

Очікувані результати навчання:

 • Знайомство з компетентнісним підходом у вищій освіті;
 • З’ясування сильних і слабких сторін компетентнісного підходу;
 • Визначення ієрархії компетенцій, їх ролі і функції в навчанні;
 • Здатність розрізняти компетенції і компетентності;
 • Виявлення предметних компетенцій і планувати компетентнісного навчання;
 • Розроблення занять з опорою на формування у студентів тих чи інших компетентностей;
 • Формулювання предметних компетенцій на основі аналізу навчальної програми;
 • Розроблення критеріїв для оцінювання компетенцій для своєї дисципліни;
 • Розроблення діагностичних компетентнісних завдань для студентів;
 • Об’єднання діагностики та оцінювання в єдину систему за допомогою Moodle3.1 Competencies.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Мати досвід навчальної діяльності, вміти працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Вступ. Огляд курсу. Постановка завдань

4

4

2

Рамка кваліфікацій (РК), національна (НРК) та європейська (ЕРК) рамки кваліфікацій. Европейська кваліфікаційна платформа (QP)

4

4

3

Проект Тюнінг — запровадження нової парадигми побудови і реалізації навчальних програм

4

2

2

4

Компетентності та результати навчання. Загальні та фахові компетентності. Викладання, навчання та оцінювання в програмах, побудованих за компетентнісним підходом

4

2

2

5

Функціонал середовища Moodle3.1 — Competencies  для управління компетенціями та обліку компетентностей студентів

4

2

2

6

Результати навчання. Формулювання результатів навчання: теоретичні основи. Формулювання результатів навчання: практичні поради

4

2

2

7

Застосування  середовища Moodle3.1 Competencies для побудови мапи компетенцій окремих курсів та освітніх програм

4

2

2

8

Побудова освітньої програми на основі компетентнісного підходу.  Методологія побудови узгодженої із рамкою кваліфікацій освітньої програми

4

2

2

9

Діагностика та оцінювання компетентностей

4

2

2

10

Практикум «Побудова мапи компетенцій для своєї дисципліни»

4

4

11

Практикум «Побудова системи оцінювання компетентностей для своєї дисципліни»

4

4

12

Практикум «Оцінювання компетентностей студентів в середовищі Moodle3.1 Competencies»

4

4

13

Залік

4

4

Всього

52

22

26

4

Консультації, випускна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Робота в середовищі Moodle3.1

8

2

Практика побудови мапи компетенцій

4

3

Практика підготовки тестів у середовищі Moodle3.1

4

4

Практика проведення проведення комп’ютерного тестування

4

Всього:

20

Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Налаштування персонального навчального середовища викладача

6

2

Добір базових нормативних документів стосовно своєї дисципліни (НРК, стандарти, програми, РНП)

6

3

Розроблення мапи компетенцій своєї дисципліни

6

4

Розроблення завдань та тестових завдань для оцінювання компетеностей студентів

6

5

Проведення пробного оцінювання компетентногстей студентів

6

6

Підготовка звіту та захист роботи

6

 

 

Всього:

36

 

 

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108