Український інститут інформаційних технологій в освіті

Основи управління інноваційними проектами (72 академічні години)

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи управління інноваційними проектами»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин  2,4/72

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління інноваційними проектами, формування практичних навичок в управлінні інноваційними проектами з використання міжнародних стандартів проектного управління. Надання знань і вмінь для управління науково-дослідними проектами, інноваційними розробками та проектами співпраці з міжнародними організаціями.

Основні завдання:

Засвоїти:

 • міжнародні стандарти управління проектами;
 • сутність системного підходу до управління інноваційними проектами.

Здобути навички:

 • постановки мети проекту, формування та опис продукту проекту;
 • визначення напрямів використання продукту проекту;
 • збору та аналізу ринкових вимоги до продукту проекту;
 • оцінка та пошук зацікавлених сторін проекту;
 • розробки та обґрунтовування концепції проекту;
 • презентації проекту зацікавленим сторонам проекту;
 • планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
 • оцінки ризиків проекту;
 • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
 • підбору виконавців проекту;
 • організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
 • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
 • використання інформаційних технологій для здійснення управління проектом.

Виконати:

 • практичні групові завдання;
 • випускну роботу з розробки концепції проекту.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для наукових та науково-педагогічних працівників, які мають науково-технічні продукти, творчі розробки, стартап – ідеї та планують створити бізнес-продукти та вивести їх на ринок України.

Цей курс може бути корисним для ІТ – спеціалістів, проектних менеджерів офісів трансферу технологій університетів та наукових установ, авторів, винахідників, аспірантів, підприємців,  а також для інших фахівців, які реалізують та планують реалізовувати проекти різного рівня складності.

Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1 Введення в курс. Міжнародні стандарти управління проектами. Організація інноваційного проектного простору. Оточення проекту. Вибір проекту 4 2 2
2 Особливості інноваційних та науково-дослідних проектів. Розвиток креативності та творчого підходу в інноваційних проектах. Життєві цикли інноваційних продуктів та пов’язаних з ними проектів 4 2 2
3 Визначення проекту, програми, портфеля. Зв’язок між ними і продуктом проекту. Оцінка ринкових вимог до інноваційного продукту. Оцінка проблем, які вирішує інноваційний продукт проекту для споживача 2 1 1
4 Визначення та аналіз зацікавлених сторін проекту. Структура результатів проекту. Формування концепції інноваційного проекту 2 1 1
5 Управління змістом проекту. Структура робіт проекту. Управління інтеграцією проекту 4 2 2
6 Управління  строками реалізації проекту. Послідовність робіт проекту. Загальна тривалість робіт проекту. Мережевий графік проекту. Критичний шлях проекту 4 2 2
7 Проектний ризик та можливості. Якість. Контроль та звітність 4 1 3
8 Ресурси проекту. Управління вартістю проекту. Формування бюджету проекту 4 1 3
9 Управління комунікаціями проекту. Матриця комунікацій. Звітність проекту 4 2 2
10 Рольова модель проектної команди. Вирішення проблем та конфліктів в проектній команді 4 2 2
11 Використання програмного забезпечення для управління проектами. 4 2 2
12 Виконання проекту. Управління змінами. Закриття проекту. Презентація проекту 4 2 2
13 Залік 4
Всього: 48 20 24 4

Самостійна робота

№ п/п Теми занять Розподіл часу
1. Розроблення проектної ідеї. Обґрунтування проекту. 2
2. Заплановані результати проекту. Детальний опис очікуваних короткострокових та довгострокових результатів проекту та їх впливу 2
3. Планування часу та фаз проекту, ресурсів проекту. 4
4. Розроблення стратегії управління комунікаціями 4
5. Розроблення кошторису витрат проекту. 4
6. Аналіз ризиків та розроблення плану управління ризиками. Планування заходів по управлінню якістю проекту. 2
7. Формування команди проекту, опис повноважень та обов’язків кожного члена команди. 2
8. Розробка проекту, використовуючи MS Project 4
Всього: 24

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин  2,4/72

Контакти

Відділ підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

вівторок, четвер — з 12-00 до 16-00

(044) 204-99-63; (044) 204-99-65

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського (72 академічні години)