Програма Комерціалізація результатів наукових досліджень

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Комерціалізація результатів наукових досліджень»
(спеціальність 081 «Право»)

 

Мета курсу:

Системне ознайомлення слухачів з інноваційним процесом від виникнення інноваційної ідеї до введення її в господарський оборот (комерціалізації) з отриманням економічного або соціального ефекту. Підвищення компетентності науково-педагогічних працівників у сферах: створення та запуску стартапів; створення та комерціалізації  інтелектуальної власності; написанні, поданні та виконанні міжнародних наукових проектів, — з метою їх використання в науковій та науково-педагогічній діяльності та в інноваційному бізнесі.

Основні завдання:

 • Отримати актуальні знання в галузях:
 • створення та запуску інноваційних стартапів;
 • комерціалізації результатів наукових досліджень, як об’єктів інтелектуальної власності;
 • діяльності міжнародних наукових програм, проектів та фондів.
 • Здобути практичні навички з:
 • формування інноваційної бізнес-ідеї;
 • просування проекту щодо комерціалізації бізнес-ідеї;
 • прийомами створення стартапу;
 • оцінки вартості інтелектуальної власності;
 • відбору перспективних для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;
 • підготовки та заключення ліцензійних договорів;
 • технікою написання, подання та виконання міжнародних наукових проектів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс розрахований на наукових та  науково-педагогічних працівників, а також на працівників структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які створюють, або використовують об’єкти інтелектуальної власності у  науковій та  науково-педагогічній діяльності.

Аудиторні заняття

№ з/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
  Введення до курсу        
1. Цілі, завдання та зміст курсу 4 4
  Модуль 1. Створення і запуск інноваційних стартапів
2. Формування бізнес ідеї. Дослідження ідеї. Формування бізнес-продукту. Технічні та технологічні вимоги до продукту. 4 3 1
3. Бізнес-модель. Моделювання бізнесу. 4 3 1
4. Споживчі та ринкові властивості продукту. Споживачі та конкуренти. Проектування продукту. Виробництво МVP та MSP 4 3 1
5. Планування проекту щодо комерціалізації бізнес-ідеї. Дорожня карта. Презентація для інвестора 4 3 1
Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності
6. Результати наукових досліджень як об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ). Політика КПІ у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо її комерціалізації. Способи комерціалізації ОІВ. 4 4
7. Оцінка вартості інтелектуальної власності. Приклади оцінки винаходів, ноу-хау, технологій, об’єктів авторського права, торговельних марок. Методи відбору перспективних для комерціалізації ОІВ, зокрема, технологій. 4 1 3
8. Технологія комерціалізації ОІВ через ліцензійні договори та інноваційні стартапи. Перемовини з потенційним ліцензіатом. Приклад укладання ліцензійного договору. 4 2 2
  Модуль 3. Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів
9. Діяльність міжнародних фондів та їх зорієнтованість на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних проектів 2 2
10. Білатеральні програми науково-технологічного співробітництва 2 1 1
11. Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу, умови участі. 2 1 1
12. Практика роботи із сайтом Європейської Комісії Funding & Tenders Portal. Пошук партнерів: огляд партнерських мереж, національні контактні пункти 2 1 1
13. Програми мобільності для науковців: Дії Марії Складовської-Кюрі. 2 1 1
14. Розроблення проектної ідеї. Типи проектів. Рівні технологічної готовності 2 1 1
15. Проектна пропозиція: підготовка і складання 2 1 1
16. Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах 2 1 1
17. Залік 4 4
  Всього: 52 32 16 4

 

Консультації


з/п
Теми занять Кількість годин
1. Створення і запуск інноваційних стартапів 7
2. Комерціалізація інтелектуальної власності 7
3. Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів 6
  Всього 20

Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Створення і запуск інноваційних стартапів 12
2. Комерціалізація інтелектуальної власності 12
3. Залучення грантів через виконання міжнародних наукових проектів 12
Всього 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                3,6/108

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

Тел. (044) 204-99-63, (044) 204-99-65 (вівторок/четвер з 12.00 до 16.00)

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com