Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
 
Центр інформаційних технологій в освіті

Програма підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність»

Програма

курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

«Академічна доброчесність»
(спеціальність «Публічне управління та адміністрування»)

Вступ

Програму підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність» складено відповідно до рекомендацій Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні за підтримки Посольства США та у партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

Мета курсу:

Отримання та удосконалення компетенцій науково-педагогічного працівника. Після проходження курсу слухач має бути готовий до запровадження, дотримання, поширення етичних принципів та визначених чинним законодавством правил в процесах навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Основні завдання:

Після засвоєння курсу слухач має

знати:

 • основоположні принципи сучасної освітньої й наукової (творчої) діяльності;
 • основні поняття і фундаментальні цінності академічної доброчесності, її впливу на академічну культуру та якість освіти;
 • порядок здійснення наукового та освітнього процесів в університеті, канали наукової комунікації;
 • прояви академічної недоброчесності;
 • методи формування культури академічної доброчесності в освітній та науковій спільнотах;
 • складові системи внутрішнього забезпечення якості освітньої і наукової діяльності університету та якості вищої освіти в цілому;
 • вимоги Положення про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • заходи щодо запобігання академічному плагіату в університеті.

уміти:

 • застосовувати у практиці основні положення національного законодавства з питань академічної доброчесності;
 • провадити наукові дослідження і наукову комунікацію відповідно до принципів академічної доброчесності;
 • доброчесно оформляти результати наукових досліджень, створювати й оформляти академічні тексти;
 • виявляти порушення академічної доброчесності та їхні наслідки в освітньому й науковому (творчому) середовищі;
 • запобігати й боротися з проявами академічної недоброчесності;
 • застосовувати системи перевірки на текстові збіги для виявлення плагіату в академічних роботах;
 • формувати культуру академічної доброчесності в освітній та науковій спільнотах.

мати уяву про:

 • академічну доброчесність як один з основоположних принципів сучасної освітньої й наукової (творчої) діяльності;
 • науковий та освітній процеси в університеті; закономірності та властивості системи наукових комунікацій і життєвий цикл наукового дослідження;
 • про освітню та наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень;
 • відкритий доступ та відкриту науку як засіб сприяння академічній доброчесності й запобігання плагіату.

Аудиторні заняття


за/п
Теми занять Розподіл часу
Кількість
годин
Лекції Практичні заняття Залік / іспит
1. Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності.

Академічна доброчесність (АД) як міждисциплінарна категорія. Фундаментальні цінності академічної доброчесності.

Морально-культурні, інституційні, освітньо-виховні чинники, які впливають на навчальні заклади та культуру АД в них.

Законодавче поле АД. АД у Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту». АД як сукупність етичних принципів та правил. Формалізація видів порушень АД (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання). Визначення особливостей дотримання АД; види академічної відповідальності; права осіб, стосовно яких порушено питання про недотримання ними принципів академічної доброчесності тощо. Кодекс честі університету.

4 2 2
2. Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності.

АД як сукупність етичних принципів та правил. Формалізація видів порушень АД (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання). Визначення особливостей дотримання АД; види академічної відповідальності; права осіб, стосовно яких порушено питання про недотримання ними принципів академічної доброчесності тощо. Кодекс честі університету

4 2 2
3. Наукове дослідження та наукова комунікація.

Наука як сфера людської діяльності та соціальний інститут. Життєвий цикл наукового дослідження. Наукові комунікації. Базові поняття та принципи наукової комунікації. Формальні та неформальні наукові комунікації. Розвиток науки та зміни в системі наукових комунікацій. Відкрита наука. Цифрова гуманістика.

Закономірності та властивості системи наукових комунікацій. Методи і засоби наукових комунікацій. Наукова етика у наукових комунікаціях.

Здійснення міжнародної наукової комунікації.

Наукова публікація як засіб фіксації та оприлюднення наукового результату. Вимоги до наукових публікацій. Розвиток науки та наукових комунікацій в умовах інформаційного суспільства.

Розвиток академічної та університетської форм організації наукових досліджень. Академічний, вузівський, галузевий та виробничий сектори організації наукової діяльності в країні. Громадські форми організації в науковій діяльності.

4 2 2
4. Науковий та освітній процеси в університеті

Науковий та освітній процеси в університеті: взаєморозвиток, нормативне забезпечення, відкритість, конкурентність, результативність. Базові засади наукового та освітнього процесу в Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

4 2 2
 5. Науковий та освітній процеси в університеті

Наукові напрями фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок університетів. Дослідницька складова освітнього процесу. Підготовка та атестація наукових (науково-педагогічних) кадрів в університеті. Складові наукової та освітньої комунікації університету.

4 2 2
6. Основи академічного письма.

Стилі сучасної української мови; сфера застосування, мета, мовні засоби. Мовні засоби наукового стилю. Усна й писемна форми наукового стилю.

Наукова лексика, фахова мова. Культура мовлення, мовленнєвий етикет як компонент комунікації. Опанування академічним письмом, комунікативними навичками.

Підготовка й написання наукового тексту. Задум. Бачення проблеми. Пропозиція вирішення проблеми (гіпотеза). Означення методології дослідження. Розробка аргументації.

Побудова тексту. Вимоги оригінальності, чіткості, новизни. Структурування тексту: вступ, основний текст (виклад аргументації із належним використанням оригінальних текстів і джерел), висновки. Вимоги до змісту і структури наукової статті.

12 4 8
7. Інтелектуальна власність в освіті та науці.

Поняття «інтелектуальна власність». Основні складники права інтелектуальної власності. Сутність і специфіка інтелектуального капіталу.

Мета і форми охорони інтелектуальної власності. Міжнародне і національне законодавство з питань інтелектуальної власності.

Сутність і природа авторського права, його специфічні ознаки. Суб`єкти та об’єкти авторського права. Цифрові носії, Інтернет та авторське право.

Особисті немайнові права автора. Майнові права автора.

Поняття і види суміжних прав. Суб`єкти та об`єкти суміжних прав. Особисті немайнові і майнові суміжні права, термін їх охорони.

Порядок і способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття. Види промислової власності. Умови надання правової охорони, термін дії. Сутність немайнових і майнових прав на об`єкти промислової власності, засоби їх охорони і відповідальність за порушення.

Законодавча та нормативна підтримка прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі, засоби і практика охорони.

6 2 4
8. Системи для перевірки текстів на ознаки плагіату.

Призначення систем пошуку ознак плагіату. Вимоги до цих систем. Сучасні системи перевірки академічних текстів на плагіат у світі. Основні характеристики систем для перевірки академічних текстів на плагіат. WCopyFind (США). Turnitin (США). Viper (Велика Британія). Urkund (Швеція). PlagScan (Німеччина). StrikePlagiarism (Польща). Unicheck (Україна). IThenticate (США). CrossRef Plagiarism Check (США).

Академічні роботи, що підлягають перевірці на плагіат. Загальна схема перевірки академічних робіт на плагіат. Технологія аналізу академічних текстів з використанням систем перевірки тексту на ознаки плагіату. Обліковий запис користувача. Функціональні ролі користувачів. Перевірка документів. Пошук текстових збігів. Сканування декількох документів. Вимоги до електронного варіанту роботи. Критерії оцінювання схожості/ідентичності/запозичень у творах. Індекс унікальності тексту. Аналіз звітів про унікальність тексту. Коефіцієнт подібності. Інтерпретація подібностей. Формування звіту. Вилучення цитат та посилань. Робота з джерелами збігів. Завантаження звіту. Експертна оцінка.

Інтеграція систем перевірки тексту на ознаки плагіату з системами управління навчанням (LMS). Сервіси визначення авторства.

6 2 4
9. Джерела освітньої та наукової інформації й інформаційний пошук.

Освітня та наукова інформація, її роль у проведенні наукових досліджень. Первинні та вторинні джерела інформації.

Основні джерела освітньої інформації. Основні джерела наукової інформації. Інформаційні видання для освіти та науки.

Електронні ресурси освітньої та наукової інформації. Бази даних: повнотекстові, реферативні, бібліографічні, наукометричні. Міжнародні бази даних наукової інформації: Web of Science та Scopus. Бібліографічні та реферативні бази даних Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело наукової інформації (український сегмент). Інституційний репозитарій як джерело освітньої та наукової інформації.

Інформаційний пошук. Методи інформаційного пошуку. Типи інформаційного пошуку. Етапи інформаційного пошуку.

Наукометричні інструменти для оцінки наукової інформації. Виявлення штучного підвищення рейтингу за рахунок цитованості наукових публікацій.

6 2 4
10. Відкритий доступ як засіб сприяння академічній доброчесності.

Відкритий доступ й розкриття та попередження плагіату. Основні ідеї концепції Відкритого доступу. Підтримка та опозиція до відкритого доступу. Позиція України щодо відкритого доступу.

Шляхи та засоби забезпечення відкритого доступу до інформації. Зелений шлях відкритого доступу. Тематичні репозитарії. Урядові репозитарії. Інституційні репозитарії. Агрегаційні репозитарії. Функції репозитаріїв. Переваги розміщення результатів наукових досліджень у відкритому доступі. Національий репозитарій академічних текстів та академічна доброчесність в Україні.

Золотий шлях відкритого доступу. Журнали відкритого доступу.

Відкриті дані та відкрита наука. Причини та переваги поширення дослідницьких даних. Вимоги видавців, грантонадавачів та інституцій для поширення даних досліджень. Методи зберігання та захисту даних. Приватність і конфіденційність даних. Ліцензії та особливості їх використання. Цитування даних.

6 2 4
11. Текстові запозичення, оформлення посилань і цитувань в освітніх та наукових роботах.

Способи використання даних, ідей, уривків з інших творів у своєму тексті. Резюмування, непряме цитування, пряме або дослівне цитування, використання гіпотез, положень і методик, запозичення формул, ілюстрацій, таблиць та ін. Коректне цитування та оформлення посилань. Обсяг дозволених запозичень. «Баланс голосу» як раціональне співвідношення авторської ідеї та цитованих джерел у науковому тексті.

Бібліографічні посилання: внутрішньотекстові, підрядкові, позатекстові, первинні та вторинні. Посилання в тексті на джерела. Круглі дужки (…). Квадратні дужки […] у підрядкових та позатекстових посиланнях. Оформлення виносок. Цитата в тексті. Парафраз. Оформлення ставлення автора статті до окремих слів або думок з цитованого тексту. Спеціальне застереження. Список використаних джерел. Способи групування бібліографічних описів.

Міжнародні стилі оформлення списку наукових публікацій..

Бібліографічні менеджери (referencemanager): ключові функції, порівняльна характеристика. Програма з відкритим вихідним кодом Zottero. Вільний бібліографічний менеджер, наукова соціальна мережа Mendeley. Система управління бібліографічною інформацією EndNote Online.

6 2 4
12. Підсумкова робота (тест). Залік 4 4
Всього: 74 30 40 4

Консультації


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Інтелектуальна власність в освіті та науці. 2
2. Системи для перевірки текстів на ознаки плагіату. 2
3. Джерела освітньої та наукової інформації й інформаційний пошук. 2
4. Відкритий доступ як засіб сприяння академічній доброчесності 2
5. Текстові запозичення, оформлення посилань і цитувань в освітніх та наукових роботах 2
6. Консультація з підсумкової роботи 4
Всього: 14

Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1 Науковий та освітній процеси в університеті. 1
2 Основи академічного письма. 1
3 Інтелектуальна власність в освіті та науці. 2
4 Системи для перевірки текстів на ознаки плагіату. 2
5 Джерела освітньої та наукової інформації й інформаційний пошук. 2
6 Відкритий доступ як засіб сприяння академічній доброчесності 2
7 Текстові запозичення, оформлення посилань і цитувань в освітніх та наукових роботах 2
8 Підготовка до підсумкової роботи 10
Всього: 20

Підсумкова робота (тест)

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин 3,6/108

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Тел.: (044) 204 99 63; (044) 204 99 65

Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Онлайн-заявка для всіх бажаючих