Міжнародні проекти: написання, подання, виконання

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Міжнародні проекти: написання, подання, виконання»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних знань про діяльність міжнародних фондів, правові аспекти виконання міжнародних проектів; формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, виконання проектів відповідно до міжнародних стандартів та вимог відповідних програм.

Основні завдання:

 • засвоїти сутність міжнародного грантового фінансування проектів, а також знати і вміти використовувати на практиці основні методи та засоби написання, подання і виконання міжнародних проектів;
 • здобути навички:
  • пошуку інформації про міжнародні програми і гранти у освітянській та науково-технічній сферах;
  • аналізу конкурсних умов, правил і процедур підготовки і подання проектних пропозицій;
  • розроблення та обґрунтовування концепції проекту;
  • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
  • визначення коротко-, середньо- та довгострокових результатів проекту;
  • оцінювання ефективності та ризиків проекту;
  • розроблення плану виконання робіт проекту;
  • формування команди проекту, опис повноважень та обов’язків кожного виконавця;
  • розроблення кошторису витрат та бюджету проекту;
  • використання інструментів управління якістю результатів проекту;
  • підготовки та подання проектних пропозицій до міжнародних освітянських та науково-технічних програм;
  • розвитку наукової кар’єри за допомогою міжнародних програм академічної мобільності.
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  • практичні завдання;
  • самостійну роботу з розроблення та захисту концепції проекту;
  • розміщення інформації про проект на сайті Європейської комісії Сordis.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для освітян, науковців, керівників та менеджерів проектів, підприємців, представників громадського сектору та інших осіб, що мають намір отримати знання про міжнародні грантові програми, передбачені в них конкурсні умови, правила і процедури подання заявок, отримання фінансування, виконання проектів та звітності, а також отримати практичні навички з розроблення концепції проекту, пошуку партнерів та підготовки і подання проектної пропозиції.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Діяльність міжнародних фондів та їх зорієнтованість на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних проектів.

4

4

2

Білатеральні програми науково-технологічного співробітництва. Діяльність Українського науково-технологічного центра (STCU).

4

2

2

3

Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу. Програма Horizon 2020 – структура, умови участі, конкурсна документація. Практика роботи із сайтом Європейської Комісії Participant Portal.

4

2

2

4

Правила участі в конкурсах та основні вимоги до реалізації проектів європейської освітянської програми Erasmus+.

4

2

2

5

Програми академічної мобільності: Дії Марії Складовської-Кюрі, Erasmus+ К1, Fulbright, DAAD та ін.

4

2

2

6

Розробка проектної ідеї. Типи проектів. Рівні технологічної готовності. Моделі фінансування.

4

2

2

7

Пошук партнерів: огляд партнерських мереж, робота з порталом учасників. Національні контактні пункти.

4

2

2

8

Проектна пропозиція: підготовка і складання. Розробка кошторису витрат та бюджету проекту. Визначення очікуваних результатів виконання проекту. Поширення інформації про проект.

4

2

2

9

Аналіз та мінімізація ризиків. Оформлення проектної пропозиції. Основні помилки при розробці проекту.

4

2

2

10

Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах.

4

2

2

11

Виконання проекту. Витрати та фінанси. Контроль та звітність. Закриття проекту

4

4

12

Публічний захист проектних заявок слухачами курсів

8

8

Всього

52

28

16

8

Консультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Аналіз концепції проекту

2

2

Планування робіт проекту

2

3

Планування реурсів проекту

2

4

АУправління ризиками проекту

4

5

Вибір міжнародної програми для отримання фінансування проекту

2

6

Аналіз консорціуму проекту та компетенцій виконавців.

2

7

Аналіз кошторису витрат, очікуваних результатів проекту та його впливу.

4

8

Аналіз відповідності розробленої проектної заявки вимогам обраної міжнародної програми.

2

Всього:

20

Самостійна випускна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Розроблення проектної ідеї. Обґрунтування проекту. Заплановані результати проекту. Цільові групи проекту

4

2

Аналіз діючої системи міжнародних програм. Вибір джерела фінансування проекту

4

3

Аналіз вимог обраної програми до змісту та оформлення проектної заявки

4

4

Пошук партнерів проекту. Розроблення стратегії управління комунікаціями

4

5

Формування команди проекту, опис повноважень та обов’язків кожного члена команди

4

6

Планування часу та фаз проекту, ресурсів проекту.

4

7

Розроблення кошторису витрат майбутнього проекту.

4

8

Аналіз ризиків та розроблення плану управління ризиками. Планування заходів по управлінню якістю проекту.

4

9

Детальний опис очікуваних короткострокових та довгострокових результатів проекту та їх впливу

4

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044)204-99-63 
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com