Підвищення кваліфікації навчально-допоміжного персоналу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційний лист
щодо підвищення кваліфікації навчально-допоміжного персоналу
КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018-2019 н.р.

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК «ІПО») у 2018-2019 н.р. проводить навчання навчально-допоміжного персоналу КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою підвищення кваліфікації «Інформаційні технології організації та проведення методичної та навчальної роботи».

З програмою можна ознайомитися:

 • на сайтах http://uiite.kpi.ua; http://ipo.kpi.ua
 • у відділі підвищення кваліфікації НМК «»ІПО»» (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1)

Oбсяг програми навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS)

У разі  успішного закінчення навчання слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського (зразок, затверджений МОН України)

Навчання здійснюється за заявками факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Оплату за навчання свого навчально-допоміжного персоналу здійснюють факультети/інститути.

Вартість навчання 1 слухача — 1500 грн.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ:

1. декани факультетів /директори інститутів надають в НМК «ІПО» пакет документів:

 • загальну заявку від факультету/інституту на навчання за програмою «Інформаційні технології організації та проведення методичної та навчальної роботи». Заявка включає список всього навчально-допоміжного персоналу, який направляється на навчання, та координати відповідальної особи від факультету/інституту (Додаток 1);
 • індивідуальну заявку від кожного з навчально-допоміжного персоналу (Додаток 2)

2. НМК «ІПО» та факультети/інститути укладають договори про навчання навчально-допоміжного персоналу.

3. НМК «ІПО» формує групи, складає розклад навчання та запрошує слухачів на навчання.

Термін подачі заявок: до 03 грудня 2018 р

Відділ підвищення кваліфікації:

Корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1, Тел. (044) 204-99-63

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Програма
курсу підвищення кваліфікації педагогічних працівників
«Інформаційні технології організації та проведення методичної та навчальної роботи »
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення »)

Мета курсу:
Отримання та удосконалення компетенцій педагогічного працівника.
Після проходження курсу слухач має бути готовий до застосування інформаційних технологій в організації та планування освітнього процесу в університеті

Основні завдання:
Після засвоєння курсу слухач має

 • знати:
  • нормативно правове забезпечення організації і проведення освітнього процесу в ВНЗ України ;
  • порядок ліцензування  та акредитація освітньої діяльності ВНЗ ;
  • порядок планування освітнього процесу в університеті;
  • форми та завдання методичної роботи;
  • порядок проведення контролю організації та здійснення освітнього процесу в університеті;
  • вимоги Положення про Екзаменаційну Комісію (ЕК) щодо порядку створення ЕК та проведення випускної атестації студентів
  • прикладні програмні продукти, що використовуються в університеті для організації і контролю освітнього процесу .
 • уміти :
  • застосувати інформаційні технології в організації та плануванні освітнього процесу в університеті;
  • надавати експертну оцінку розробленим на кафедрах, факультетах в інститутах плануючим документам щодо організації освітнього процесу в університеті;
  • аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в педагогічній практиці;
  • формувати ліцензійні справи для проведення процедури електронного ліцензування у сфері вищої освіти;
  • формувати звіт про акредитаційний самоаналіз за відповідною освітньою програмою підготовки, що акредитується;
  • організовувати навчально-виховну діяльність студентів, керувати та оцінювати її результати;
  • застосовувати основні методи діагностики знань і умінь студентів з дисципліни, вносити корективи в процес навчання з урахуванням результатів діагностики;
  • використовувати прикладні програми офісного призначення;
  • самостійно вирішувати практичні питання інформаційно-документаційного забезпечення педагогічної діяльності.
 • мати уяву про :
  • принципи застосування тестового контролю;
  • сучасні технології навчання, змішану форму навчання;
  • єдине інформаційне середовище університету та основні прикладні програми для організації і функціонування освітнього процесу;
  • особливості організації освітнього процесу іноземців;
  • дидактичні принципи дистанційної освіти та побудови електронних навчальних посібників;
  • принципи організації традиційного та електронного документообігу в сучасному офісі;

Аудиторні заняття


з/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин Лекції Практичні заняття

Залік

1

Порядок проведення процедур ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм у сфері вищої освіти

2

2

2

Планування освітнього процесу. Основні нормативні документи з організації навчального процесу. Стандарти вищої освіти. Графік навчального процесу, навчальні плани. Особливості розроблення робочих навчальних планів заочної форми навчання, із другої вищої освіти та зі скороченим терміном навчання. Робочий час науково-педагогічного працівника, його планування та облік. Індивідуальний план роботи викладача

2

2

3

Методична робота, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ЗВО. Склад навчально-методичного забезпечення. Вимоги до програм навчальних дисциплін, робочих програм кредитних модулів та методика їх розроблення. Сучасні технології та методи навчання, змішана форма навчання. Рейтингова система та критерії оцінювання, атестація, семестровий контроль Навчальні видання — види,  порядок розгляду та отримання грифу університету

6

4

2

4

Контроль організації та здійснення навчального процесу, випускна атестація студентів. Питання, які виносяться на контроль організації та здійснення навчального процесу. Завдання випускної атестації. Строки проведення випускної атестації. Порядок створення екзаменаційних комісій

2

2

5

Єдина інформаційна система університету (Електронні Інформаційні Ресурси Єдиного Інформаційного Середовища КПІ ім. Ігоря Сікорського). Основні принципи роботи та інтеграція в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО)

4

2

2

6

Пакети прикладних програм для забезпечення освітнього процесу: АСП НП, АСФР, АС «Деканат». Розробка і впровадження інформаційних систем управління навчальним процесом, впровадження програмних засобів, які охоплюють усі ланки методичної та навчальної роботи

4

2

2

7

Електронний кампус. Координація впровадження і розвитку інформаційної системи «Електронний кампус» та інтеграція пакетів прикладних програм з доступом усіх учасників освітнього процесу через систему до інформаційних ресурсів інститутів (факультетів) та кафедр КПІ ім Ігоря Сікорського

4

2

2

8

Робота з документами, що розташовані на офіційних веб-ресурсах. Використання офіційних документів для організації освітнього процесу університету

4

2

2

9

Особливості перебування іноземних студентів в Україні

2

2

10

Організація освітнього процесу з іноземцями

2

2

11

Теоретичні основи інформаційно-документаційного забезпечення: поняття документи та його основні функції; управлінська документація та її класифікація; справочинство та його різновиди

2

1

1

12

Технологія та організація роботи з документами. Принципи організації документообігу. Порядок здійснення електронного документообігу. Управління документообігом. Технологія застосування електронного підпису

2

1

1

13

Державна уніфікована система ОРД : вимоги до змісту та розташування реквізитів документів, вимоги до бланків документів

4

1

3

14

Текстові електронні документи та навчальні матеріали. Підготовка текстових електронних документів в Microsoft Word

4

1

3

15

Робота з електронними таблицями Excel

4

1

3

16

Залік

4

4

Всього

52

27

21

4

Консультації

№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Порядок проведення процедур ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм

2

2

Методичне забезпечення освітнього процесу

2

3

Вимоги до навчально-методичних матеріалів і документів для забезпечення освітнього процесу

2

4

Робота з прикладними програмами для організації і функціонування освітнього процесу

4

5

Електронний кампус

2

6

Робота з документами, що розташовані на офіційних веб-ресурсах

2

7

Технологія та організація роботи з документами

4

8

Робота з електронними таблицями Excel

2

Всього:

20

Самостійна випускна робота

№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Порядок проведення процедур ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм

2

2

Робота з пакетами прикладних програм для забезпечення освітнього процесу університету

8

3

Аналіз стану та систематизація навчально-методичного забезпечення у підрозділі

4

4

Робота з документами, що розташовані на офіційних веб-ресурсах

2

5

Створення та оформлення пакету ОРД що супроводжують педагогічну діяльність з використанням текстового редактора Microsoft Word

12

6

Робота з інформаційною системою «Електронний кампус»

2

7

Знайомство з роботою  Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДБО)

2

8

Робота з АС «Деканат»

2

9

Робота з електронними таблицями Excel

2

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

 

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044)204-99-63 
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com