Інформація про курс

«Безпека життєдіяльності (Методичні вказівки)»

Безпека життєдіяльності (БЖД) стосується вирішення питань захисту від небезпек, що постійно виникають у навколишньому середовищі, змінюються і загрожують життєдіяльності людей, суспільству, державі.

Предметом БЖД є пізнання закономірностей виникнення подій, що можуть спричинити небезпечні обстановки, розроблення методів виявлення небезпечних шкідливих факторів, прогнозування та оцінювання впливу їх на людину та середовище і на основі цього розроблення засобів і способів захисту людей та довкілля.

Заходи щодо захисту людей, територій, об'єктів, середовища від негативних наслідків надзвичайних ситуацій (НС), а також у разі виникнення несприятливих або нестандартних ситуацій (у побуті, невиробничій сфері) складають систему під назвою цивільний захист.

Саме тому тематика та зміст практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» спрямовані на формування у студентів знань, умінь і нави­чок із вирішення зазначених питань цивільного захисту на об'єктах господарської діяльності у разі виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха чи застосування сучасної зброї.

Навчальний матеріал, методики та приклади до розв'язання типових задач, значна кількість варіантів вихідних даних до них дозволяють самостійно виконувати індивідуальні завдання при відпрацюванні відповідних тем програми навчальної дисципліни з урахуванням вимог Болонської декларації щодо забезпечення якісної освіти, упровадження модульно-рейтингового оцінювання знань студентів.

perverse.sex
Hide|Show