Інформація про курс
«Цифрові сигнальні процесори»

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Цифрові сигнальні процесори» є складовою частиною спеціальної підготовки студентів за фахом, висвітлює архітектуру ПЦОС типа DSP56000 фірми «Motorola», засоби отладки, мову Асемблер. Дисципліна дає можливість студентам використовувати набуті знання при аналізі та обробці дискретних сигналів при застосуванні процесорів цифрової обробки в практичній реалізації сучасних інформаційних технологій.
Дисципліна має статус обов’язкової, яка входить до циклу природничо-наукової підготовки у системі підготовки магістрів по спеціальності 6.051 001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології",  є обов’язковою для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента.  Дисципліна «Цифрові сигнальні процесори» вивчається в дев’ятому семестрі відповідно до навчального плану.
Дисципліна «Цифрові сигнальні процесори» є професійно-орієнтованою і тісно пов’язана з іншими дисциплінами загальної  та спеціальної підготовки такими як «Засади мікропроцесорної техніки», «Мікроконтролери та однокрістальні ЕОМ».
Для підготовки до вивчення дисципліни необхідні знання, отримані при вивченні таких дисциплін, як: «Вища математика»; «Вступ до теорії систем», «Математична статистика», «Цифрова обробка сигналів».
Дисципліна «Цифрові сигнальні процесори», код ЗП-05, має один кредитний модуль загальним обсягом 4,5 кредитів ECTS.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Головна мета дисципліни – надати студентам теоретичні уявлення застосування процесорів цифрової обробки сигналів; навчити практичному застосуванню мови Асемблер та засобів  отладкі програмного забезпечення для отримання досвіду в галузі проектування; навчити застосовувати знання при рішенні задач в інформаційно-вимірювальних пристроях та технологіях.

ІІІ. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом теми:
Розділ 1. ЦСП фірми «Motorola». Архітектура базового сімейства.
Тема 1.1. Загальна архітектура DSР5600х и DSР56307 фірми «Motorola».
Тема 1.2. Базові компоненти архітектури DSР5600х, DSР56307
Тема 1.3. Порти, виводи і сигнали керування.
Розділ 2. Система команд ЦСП фірми «Motorola». Вивчення мови Асемблер.
Тема 2.1 Команди пересилання
Тема 2.2 Команди арифметичних операцій
Тема 2.3 Команди логічних операцій і зсувів.
Тема 2.4 Команди біт-маніпуляцій.     
Тема 2.5 Команди керування програмою.
Розділ 3. Застосування процесорів цифрової обробоки сигналів.
Тема 3.1. Побудування генераторів періодичних сигналів.
Тема 3.2. Реалізація алгоритму швидкої трансформації Фур»є
Тема 3.3. Реалізація цифрових фільтрів
Тема 3.4. Реалізація метода частотної лупи

ІV. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних занять: лекції та лабораторні заняття, що виконуються в навчальних лабораторіях та в комп’ютерному класі.
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал одної або декількох тем кредитного модуля. Те­матика лекцій визначається робочою навчальною програмою кредитного модуля.
Лабораторні заняття – вид навчальних занять на яких студенти під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною прог­рамою дисципліни.
Оцінки, одержані студентом під час виконання лабораторних робіт, вра­ховується при визначенні рейтингу відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з даної дисципліни.
Наявність позитивних оцінок за усі лабораторні роботи, передбачені робочою програмою, є необхідною умовою його допуску до семестрового контролю з даної дисципліни.
Технічне та програмне забезпечення до кредитного модуля для проведення лабораторних робіт в копмп’юторному класі:
¿ технічне забезпечення:

 • компютер - IBM Pentium IV (f≥1.2 ГГц);
 • ОЗП - 512Мбайт;
 • відеоадаптер - SVGA
 • монітор - SVGA 17"

програмне забезпечення:

 • операційна система - Windows XP
 • Microsoft Office XP
 • LabView RunTime 8.0

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних занять,  домашньої самостійної роботи.

            ІV.1. Основна навчальна література

 • Техническое описание семейства процессоров ЦОС типа DSР56К;
 • DSР56000 Digital Signal Processor. Familly Manual, USA, Motorola Inc., 1992;
 • DSР56000 Digital Signal Processor. User’s Manual, USA, Motorola Inc., 1993;
 • Debug – EVM User’s Guide. Developmtyn system for DSP56002 EVM, 1994;
 • Ассемблер семейства процессоров с цифровой обработкой сигналов семейства DSР56К. Система команд. Руководство пользователя. КПИ, ИИТ, 1997;
 • Эмулятор семейства процессоров с цифровой обработкой сигналов семейства DSР56К. Руководство пользователя. КПИ, ИИТ, 1997;
 • Отладчик семейства процессоров с цифровой обработкой сигналов семейства DSР56К. Руководство пользователя. КПИ, ИИТ, 1997;
 • Ассемблер семейства процессоров с цифровой обработкой сигналов семейства DSР56К. Символы и директивы. Руководство пользователя. КПИ, ИИТ, 1997;
 • Цифровая обработка сигналов. Куприянов М.С., Матюшкин Б.Д. 1998.
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №1. «Архитектура и программная модель ЦСП семейства DSР56К». КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №11. "Программный эмулятор ЦСП семейства DSР56К". КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №12. "Система команд ЦСП семейства DSР56К. Команды пересылок". КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №13. "Система команд ЦСП семейства DSР56К. Способы представления данных. Команды арифметических операций".
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №14. "Система команд ЦСП семейства DSР56К. Команды логических операций. Команды работы с битами и циклические команды". КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №15. "Система команд ЦСП семейства DSР56К. Команды управления программой". КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №16. "Система прерывания и специальные режимы работы ЦСП семейства DSР56К." КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №17. "Макроассемблер ЦСП семейства DSР56К". КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №18. "Отладчик DEBUG-ЕVМ для ЦСП семейства DSР56К." КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №1. «Построение генераторов периодических сигналов на ЦСП семейства DSР56К». КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №2. "Реализация алгоритма быстрого преобразования Фурье на ЦСП семейства DSР56К." КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №3. "Реализация цифровых фильтров на DSР56002". КПИ, ИИТ, 1997;
 • Методические указания по выполнению лабораторная работа №4. "Цифровая частотная лупа DSР56002". КПИ, ИИТ, 1997;

            ІV.2. Додаткова навчальна література

 • Рабинер Л.,  Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. -М.: Мир, 1978.
 • Макс Ж.,  Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях.- М.: Мир, 1983. т. 1, 2.
 • Бендат Дж., Пирсол А.  Измерение и анализ случайных процессов.- М.: Мир, 1971.
 • Гольденберг Л.М.,Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н.  Цифровая обработка сигналов.- М.: Радио и связь, 1985.
 • Цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы,средства проектирования. - СПб.: Политехника, 1998.
 • Иллюстративный материал к лекционному и самостоятельному изучению дисциплины  « Числовые  измерительные  преобразователи  ( Цифровая обработка сигналов ) ». - Киев, КПИ, 1990.
 • Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Числовые измерительные преобразователи».- Киев,КПИ, 1992.
 • Методические указания к изучению дисциплины «Методы и техника обработки сигналов ».-Киев, КПИ, 1999.
 • Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Методы и техника обработки сигналов ».- Киев, КПИ, 2000.
 • Текст лекций по дисциплине «Методы и техника обработки сигналов ». - Киев, КПИ, 2001.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Навчальним планом дисципліни визначена розрахункова графічна робота (РГР), що виконується під час СРС та сприяє більш поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань.
Виконання розрахунково-графічної роботи передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі з використанням теоретичного матеріалу лекцій а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу. РГР виконується відповідно до чинних нормативних вимог ЄСПД.
Терміни видачі, виконання і захисту РГР визначаються графіком, що розробляється на семестр. РГР виконується студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача.
Результати захисту РГР оцінюються відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни, що додається.
Студент, який без поважної причини не подав РГР у зазначений термін або не захис­тив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. При отриманні незадовільної оцінки студент перепрацьовує роботу у визначений термін. Наявність позитивної оцінки за РГР є необхідною умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни.
Оцінки, одержані студентом за окремі лабораторні заняття, РГР, МКР враховуються при визначенні рейтингу відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з даної дисципліни.
Успішність вивчення кредитного модуля дисципліни оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри. 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ

Кредитний модуль «Цифрові сигнальні процесори» дисципліни «Цифрові сигнальні процесори» має статус нормативної навчальної дисципліни за циклом природничо-наукової (фундаментальної) підготовки і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента.
Курс дистанционного обучения "Цифровая обработка сигналов" создан на кафедре информационно-измерительной техники Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт".
Циделко Владислав Дмитриевич - руководитель проекта.
Доктор технических наук, заведующий кафедрой информационно-измерительной техники, директор НДИ экспериментальной информатики и метрологии Киевского Национального технического университета Украины «КПИ», заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный профессор НТУУ «КПИ», лауреат премии Совета Министров СССР, Академик Украинской технологической академии.
Автор свыше 500 научных трудов, в том числе монографий, учебных пособий, свыше 130 авторских свидетельств и патентов.
Синица Валентин Иванович - разработка лекционного материала, практикума,  тестов и остального практического и информационного материала.
Доцент кафедры информационно-измерительной техники Национального технического университета Украины «КПИ», кандидат технических наук.
Автор более 50 научных трудов, в том числе 10 авторских свидетельств.

perverse.sex
Hide|Show