Інформація про курс
«Цифрова обробка сигналів»

Курс дистанційного навчання «Цифрова обробка сигналів» створений на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
І. Загальні відомості
Дисципліна «Цифрова обробка сигналів» має статус нормативної навчальної дисципліни, яка входить до циклу природничо-наукової підготовки у системі підготовки бакалаврів по спеціальності 6.051 001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»,  є обов’язковою для вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента.  Дисципліна «Цифрова обробка сигналів» вивчається в шостому семестрі відповідно до навчального плану.
Вивчення методів цифрової обробки сигналів має виключне значення для успішної діяльності студентів на всіх наступних стадіях учбового процесу.
Статус дисципліни - обов’язковий.
Дисципліна «Цифрова обробка сигналів», код ЗП-05, має один кредитний модуль загальним обсягом 6 кредитів ECTS.
ІІ. Мета і завдання кредитного модуля
Головною метою дисципліни є вироблення у студентів системного підходу до основних засад цифрової обробки сигналів;  навчити працювати з методами цифрової обробки з урахуванням особливостей аналізу похибок; навчити застосовувати знання при рішенні задач інформаційно-вимірювальної техніки.
Для реалізації поставленої мети у студентів виробляються:

  • знання основних понять, термінів, визначень цифрової обробки сигналів;
  • уміння застосовувати методи цифрового аналізу при проведенні експериментальних досліджень і обробці результатів експериментів;
  • знання основних методи цифрового аналізу;
  • уміння використовувати набуті знання в спектральному і кореляційному аналізі;
  • уміння застосовувати одержані знання при розрахунках основних характеристик цифрових фільтрів;
  • використовувати методи цифрової обробки для вимірювання характеристик цифрових систем;
  • уміння оцінювати похибку вимірювання при застосуванні цифрових методів обробки.

ІІІ . Методичні вказівки
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних занять: лекції, лабораторні  заняття, що виконуються в навчальних лабораторіях та в комп’ютерному класі.  Під час СРС студентами виконується домашня контрольна робота (ДКР). Контроль знань та вмінь їх практично використовувати здійснюється проведенням МКР.
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал одної або декількох тем кредитного модуля. Те­матика лекцій визначається робочою навчальною програмою кредитного модуля.
Лабораторні заняття – вид навчальних занять на яких студенти під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною прог­рамою дисципліни.
Домашня контрольна робота (ДКР) - виконується під час СРС та сприяє більш поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних вимірювальних завдань. Виконання домашньої контрольної роботи передбачає вирішення конкретної вимірювальної  навчальної задачі з використанням самостійно вивченого теоретичного матеріалу і виконується до чинних нормативних вимог ЄСПД.
Модульні контрольні роботи (МКР) - виконуються студентами під час проведення оцінювання досягнутих результатів навчання при семестрової атестації відповідно до графіку учбового процесу з метою контролю знань та вмінь студентів використовувати отримані знання. Контрольні роботи передбачають самостійне виконання студентом комплексного контрольного завдання з певної теоретичної і практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу.

Розробник курсу:

Синиця Валентин Іванович - розробка лекційного матеріалу, лабораторного практикуму, розрахунково-графічної роботи, домашньої контрольної роботи, тестів та решти практичного та інформаційного матеріалу.
Доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного технічного університету України «КПІ», кандидат технічних наук.

perverse.sex
Hide|Show