Інформація про курс
«Проектування систем з мікрокомп’ютерами»

  • Передмова
  • Місце і роль дисципліни в навчальному процесі.
  • Основні завдання дисципліни.
  • Інформація про навчальну систему.

Передмова

На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ(КПІ)  та в науково-дослідному інституті експериментальної інформатики та метрології кафедри на протязі багатьох років ведуться наукові дослідження та навчальні заняття з проектування систем з мікрокомп’ютерами.
За останні роки під керівництвом проф.Ціделко В.Д. в навчальний процес були інтегровані кращі світові досягнення технологій проектування систем з мікрокомп’ютерами, зокрема, досвід компанії Motorola та ліцензійні апаратно-програмні засоби розробки  мікрокомп’ютерних систем створені цією компанією.
Викладачі та співробітники кафедри ІВТ створили інформаційно-методичну базу знань з питань проектування систем з мікрокомп’ютерами, що і складає основу системи навчання. Перший навчальний посібник з проблем проектування мікрокомп’ютерних систем
«Проектирование микропроцессорных измерительных приборов и систем» під редакцією проф. Ціделко В.Д. Вийшов з друку в 1984 році. Після цього були розроблені навчально-методичні матеріали до всіх видів занять з дисципліни.
Крім  методичного забезпечення,  розробленого кафедрою ІВТ, при вивченні дисципліни використовуються і враховуються вимоги ДСТУ 3973-2000 , а також вимоги ЕСКД та ЕСПД.
Розробники курсу:
Керівник проекту д.т.н., проф. Ціделко В.Д. - завідувач кафедри ІВТ, к.т.н.,доц. Павлишин М.М., асистенти Стасевич В.А. та Карпа В.М.
В підготовці навчально-методичних матеріалів велику допомогу надають студенти та наукові співробітники кафедри ІВТ: Хантиль І.В., Мотін М.М.

Місце і роль дисципліни в навчальному процесі

Дисципліна «Проектування систем з мікрокомп'ютерами» входить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямком 6.051.001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».
Дисципліна «Проектування систем з мікрокомп'ютерами» базується на раніше вивчених дисциплінах, а саме: «Вимірювальні прилади», «Цифрова обробка сигналів», «Програмування вимірювальних приладів».
В свою чергу вона забезпечує наступні дисципліни: «Вимірювання в промисловості», «Вимірювальні системи», «Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки»(рис. 1)Рис.1 Зв'язок дисципліни «Проектування систем з мікрокомп'ютерами» з іншими дисциплінами навчального плану

Основні завдання дисципліни

Основне завдання дисципліни — навчити студентів методам організації процесу проектування та практичним навичкам реалізації, як окремих етапів, так і всього процесу проектування сучасних засобів інформаційно-вимірювальної техніки з використанням  мікрокомп'ютерів.

Інформація про навчальну систему

4.1 Ціль створення навчальної системи

Ціль розробки системи — створення можливості для вивчення теоретичних основ та практичних навиків проектування сучасних засобів інформаційно-вимірювальної техніки з використанням мікрокомп’ютерів.
Для реалізації поставленої мети студенти оволодівають:

  • теоретичними основами організації процесу проектування;
  • методологією реалізації всіх етапів проектування МКС;
  • методиками вибору мікрокомп’ютера з необхідними оптимальними характеристиками;
  • технологіями проектування систем з використанням сучасних апаратно-програмних засобів проектування.

4.2. Область знань та цільова аудиторія дистанційного курсу

Дистанційний курс передбачає вивчення основ проектування сучасних засобів інформаційно-вимірювальної техніки; розподілу процесу проектування на конкретні етапи; методології практичної реалізації завдань кожного етапу проектування; використання можливостей низхідного проектування та опису модулів і процедур системи спочатку мовою проектування з подальшою трансляцією результатів проектування в мову програмування.
Області знань, покладені в основу курсу: теорія систем, теорія похибок вимірювання, теорія прийняття рішень в процесі вибору варіанту реалізації системи.
Цільова аудиторія — студенти напрямку підготовки 6.051 001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», спеціалісти в галузі інформаційно-вимірювальної техніки та спеціалісти інших напрямів, зв'язаних з проектуванням сучасних інформаційних систем з використанням мікрокомп'ютерів.

4.3 Склад і об'єм дистанційного курсу

Склад і об'єм курсу сформовані з розрахунку 18 годин лекцій, 18 годин практичних занять, 36 годин лабораторних робіт. Крім цього, студенти виконують курсовий проект.
Більш конкретну інформацію можна отримати із робочої навчальної програми курсу.

perverse.sex
Hide|Show