Положення про УІІТО 2021

Положення про УІІТО 2021

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КИЇВ 2021 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це Положення визначає функції та статус українського інституту інформаційних технологій в освіті навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – УІІТО).

1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію УІІТО приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3.   У своїй діяльності УІІТО керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України й  нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4.   Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УІІТО

2.1. Підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу.

2.2. Забезпечення інтегрування ІКТ в освітній процес за всіма спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.3. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження і ефективного використання ними  ІКТ та технологій дистанційного навчання в навчально-методичній роботі.

2.4. Розроблення програмних засобів освітнього призначення та іншого програмного забезпечення для освітньої сфери.

2.5. Контроль якості освіти та ефективності впровадження ІКТ і технологій в дистанційне навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.6. ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.7. Участь в міжнародній діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, орієнтована на забезпечення інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір.

 1. ФУНКЦІЇ УІІТО

УІІТО  відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. бере участь у підготовці проєктів нормативних та інших документів щодо впровадження і застосування ІКТ та технологій дистанційного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського для підготовки здобувачів вищої освіти, надання освітніх  послуг з наступної (другої) вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів;

3.2. бере участь у розробленні рекомендацій використання технологій дистанційного навчання щодо організації, адміністрування та фінансування у сфері ІКТ;

3.3. розробляє організаційне, науково-методичне та програмно-технічне забезпечення для:

— системи дистанційного навчання;

— системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів щодо впровадження ІКТ та технологій дистанційного навчання;

— системи сертифікації програмних засобів освітнього призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор, імітаторів та тренажерів, тестових систем тощо), що використовуються в освітньому процесі в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

— системи автоматизованого комп’ютерного тестування — контролю якості отриманих знань, умінь і навичок;

3.4. розробляє сучасні програмні засоби освітнього призначення та контролю знань (дистанційних курсів, електронних підручників, комп’ютерних ігор та тренажерів, тестових систем, відео-лекцій тощо), а також інше програмне забезпечення для освітньої сфери;

3.5. забезпечує технологічне супроводження освіти з використанням технологій дистанційного навчання:

— слухачів курсів з підвищення кваліфікації;

— слухачів, що навчаються за дистанційними курсами;

— слухачів, що навчаються за програмами наступної (другої) вищої освіти;

3.6. консультує і надає методичну допомогу щодо питань, пов’язаних із інтегруванням ІКТ в навчальний процес;

3.7. проводить маркетингові дослідження щодо впровадження відкритої освіти, ІКТ та технологій дистанційного навчання;

3.8. бере участь у розробленні заходів щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері ІКТ;

3.9. бере участь у створенні та підтримці інформаційних ресурсів для функціонування СтартапШколи та Фестивалів інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge».

 1. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УІІТО

4.1.   УІІТО входить до складу навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4.2.   До організаційної структури УІІТО входять:

— відділ інформаційних ресурсів освітнього призначення;

— навчально-методичний відділ технологій дистанційного навчання.

4.3 Керівництво УІІТО здійснює директор УІІТО (далі – директор УІІТО).

4.4.   Директор УІІТО підпорядкований директору навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря і діє на підставі цього положення й посадової інструкції.

4.5.   На період тимчасової відсутності директора УІІТО його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.6. Структура та штатний розпис УІІТО визначається директором УІІТО та директором навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти», відповідно до обсягів, характеру та складності функцій, покладених на підрозділ та погоджується з департаментом економіки та фінансів.

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА УІІТО

5.1. Здійснює керівництво УІІТО та звітує перед директором навчально-методичного комплексу “Інститут післядипломної освіти” КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на структурний підрозділ завдань.

5.2. Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає та затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу. Завдання, функції, права й обов’язки працівників УІІТО визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.3.Здійснює контроль за роботою працівників УІІТО.

 • Забезпечує:
  • створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
  • дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;
  • додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського й нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського та умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • своєчасне ознайомлення працівників УІІТО з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;
  • захист інформації відповідно до законодавства;підвищення кваліфікації працівників структурного підрозділу;
  • дотримання трудової й фінансової дисципліни.
 • Вживає заходів для дотримання Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.
 • Надає пропозиції директору навчально-методичного комплексу “Інститут післядипломної освіти” КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління та роботи УІІТО.
 • Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників УІІТО, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.
 • Відповідно до основних завдань УІІТО інформує директора навчально-методичного комплексу “Інститут післядипломної освіти” КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.
 • Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.
 • Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.11. Керівник УІІТО має право:

5.11.1. Одержувати від структурних підрозділів інформацію й  документи та використовувати їх для здійснення своєї діяльності.

5.11.2. Ініціювати й  проводити наради з питань діяльності структурного підрозділу, брати участь в обговоренні та  підготовці рішень щодо основних завдань структурного підрозділу.

5.11.3. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи структурного підрозділу, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать  до компетенції структурного підрозділу.

5.12. Несе персональну відповідальність за:

5.12.1. організацію та виконання завдань та функцій покладених на структурний підрозділ;

5.12.2. достовірність надання звітності за результатами діяльності УІІТО і виконання затверджених планів роботи.

5.13. Здійснювати іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й   розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі працівники УІІТО відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. УІІТО у своїй діяльності взаємодіє з:

7.1.1. департаментом економіки та фінансів – з питань складання штатного розпису;

7.1.2.  департаментом інновацій і трансферу технологій – щодо впровадження інновацій в механізми наступної (другої) вищої та дистанційної освіти, курси підвищення кваліфікації;

7.1.3. департаментом міжнародного співробітництва — щодо організації та реалізації міжнародних проєктів у сфері інформаційних технологій для освіти та післядипломної освіти;

7.1.4. відділом кадрів– з питань підготовки проєктів наказів щодо особового складу;

7.1.5. юридичним управлінням – з питань, пов’язаних з підготовкою проєктів документів відповідно до чинного законодавства;

7.1.6. загальним відділом – з питань ведення діловодства, отримання наказів, розпоряджень ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського і передачі інформації про їх виконання.

7.2. УІІТО у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ
ім. Ігоря Сікорського щодо надання й  отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і  функцій.

7.3. Конкретні повноваження й  порядок здійснення взаємозв’язків працівників УІІТО з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

 1. ФІНАНСУВАННЯ УІІТО

8.1.   Джерелами фінансування діяльності УІІТО є кошти загального й  спеціального фондів Державного бюджету України.

8.2 .   Штатний розпис УІІТО затверджується в установленому порядку та погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Директор

Навчально-методичного комплексу

«Інститут післядипломної освіти»                                        Інна МАЛЮКОВА