Положення про НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського» 2021р.

Положення про НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського» 2021р.

Положення

Про навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 КИЇВ 2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це положення визначає функції та статус навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – ІПО).

Скорочена назва : НМК ІПО.

1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію ІПО приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. У своїй діяльності ІПО керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України й  нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. ІПО має печатку, штамп та бланк, зразки яких затверджується ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.5. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІПО

2.1. Створення умов для безперервного навчання впродовж життя, підвищення якості освіти та розширення доступу до освітніх ресурсів представників різних вікових груп та верств населення за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу.

2.2. Забезпечення надання освітніх послуг за програмами післядипломної освіти з наступної (другої) вищої освіти та підвищення кваліфікації (спеціалізації) за всіма акредитованими спеціальностями в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.3. Забезпечення інтегрування ІКТ в освітній процес КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.4. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження та ефективного використання ними ІКТ та технологій дистанційного навчання.

2.5. ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ
ім. Ігоря Сікорського.

2.6. Організація проведення досліджень у галузі методики й методології застосування електронних, дистанційних форм навчання, забезпечення використання отриманих результатів у  освітньому процесі, впровадження та оновлення технологій дистанційного навчання.

2.7. Участь у міжнародній діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського задля інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір, а також співпраці щодо виконання інноваційних проєктів.

2.8. Надання платних освітніх послуг за програмами підвищення кваліфікації керівникам та спеціалістам енергетичних та промислових підприємств на підставі укладених договорів про надання освітніх послуг з юридичними та фізичними особами.

 1. ФУНКЦІЇ ІПО

ІПО відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. здійснює організаційно-координаційну діяльність, спрямовану на:

3.1.1. забезпечення роботи системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.1.2. організацію освітнього процесу та інтегрування зусиль всіх підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у забезпеченні післядипломної освіти;

3.1.3. створення єдиної бази даних (навчальних програм, викладачів, слухачів, виданих документів встановленого зразка) системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.1.4. забезпечення інформаційної, консультативної та організаційної підтримки науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які планують або беруть участь у освітньому процесі за програмами післядипломної освіти;

3.1.5. надання освітніх послуг за програмами наступної (другої) вищої освіти та за програмами підвищення кваліфікації слухачів;

3.1.6. надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.1.7. координацію роботи кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо організації й забезпечення високої якості освітніх послуг, залучення до освітнього процесу висококваліфікованих викладачів;

3.1.8. впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій, зокрема технології дистанційного навчання;

3.1.9 використання інструментарію неформальної й  інформальної освіти для задоволення потреб підприємств, установ та організацій у забезпеченні інтелектуального розвитку їх персоналу;

3.2.   здійснює навчально-методичну діяльність, спрямовану на впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій, розроблення методик викладання і програм післядипломної освіти за спеціальностями, акредитованими в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.3.   здійснює діяльність, спрямовану на забезпечення освітнього процесу за всіма спеціальностями і програмами післядипломної освіти, а також контроль знань, умінь і навичок слухачів.

3.4. здійснює науково-методичну роботу у напрямах :

3.4.1 підготовки підручників, навчальних посібників, наукової та методичної літератури;

3.4.2 проведення експертизи навчальних посібників, наукової та методичної літератури, розроблених науково-педагогічними працівниками для забезпечення освітнього процесу за програмами підвищення кваліфікації (спеціалізації);

3.4.3 проведення експертизи веб-ресурсів навчальних дисциплін, розроблених науково-педагогічними працівниками для розміщення в банку веб-ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського з подальшим використанням у навчальному процесі;

3.4.4. створення веб-ресурсів (інформаційних ресурсів) навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, тестових систем, віртуальних лабораторних робіт тощо).

3.5.   здійснює науково-виробничу діяльність, спрямовану на створення програмного забезпечення, призначеного для технологічної підтримки дистанційного навчання, застосування веб-ресурсів та інших інформаційних ресурсів у освітньому процесі.

3.5.   бере участь в міжнародній діяльності, спрямованій на взаємодію із іноземними університетами-партнерами, а також із міжнародними фондами, іншими організаціями, які заінтересовані у спільних діях щодо розвитку системи післядипломної освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.6.   бере участь в інноваційній діяльності, спрямованій на організацію та підтримку інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» з метою комерціалізації науково-технічних розробок та стартап проєктів науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.7.   забезпечує співробітництво із установами, організаціями і підприємствами різних галузей, націлене на ефективну взаємодію із ними як корпоративними замовниками навчальних послуг і учасниками навчального процесу за програмами післядипломної освіти;

 3.8. організує та забезпечує дії з підвищення рівня неперервної освіти в сучасних умовах:

3.8.1. вивчення й впровадження інноваційних технологій навчання дорослих, їх наукового, інформаційного і методичного забезпечення; поєднання традиційних та інноваційних методів підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовки через модифікацію й  модернізацію освітнього процесу шляхом запровадження технологій індивідуального навчання (менторинг, коучинг, баддінг, шедоуінг тощо), екстернатного, дистанційного Е-навчання (вебінари, мобільне, ігрове та ін.), виїзних семінарів і курсів без відриву від виробничого процесу; диференціація змісту навчання на замовлення погоджених програм підвищення кваліфікації персоналу всіх категорій (управлінського та виконавчого);

3.8.2. розроблення програм підвищення кваліфікації, зміст яких враховує попередньо й спільно ідентифіковані проблемні питання в організації ефективної діяльності конкретних підприємств галузі;

3.8.3. постійне оновлення змісту навчальних програм, робочих навчально-тематичних планів і навчальних занять із попереднім вивченням запитів та потреб майбутніх слухачів у техніко-технологічних, фінансово-економічних, юридично-організаційних складових виробництва; можливості розроблення й  реалізації індивідуальних освітніх траєкторій слухачів ІПО від підвищення кваліфікації або отримання другої освіти до подальшого навчання в магістратурі, аспірантурі й докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського;

3.8.4. формування у слухачів курсів ІПО сучасного гармонізованого стилю мислення, забезпечення оволодіння слухачами ефективними стратегіями, технологіями й техніками життєтворчості та самореалізації в професійній діяльності й соціальному середовищі.

 1. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІПО

4.1. До організаційної структури ІПО входять:

 • український інститут інформаційних технологій в освіті (далі — УІІТО) в складі відділу інформаційних ресурсів освітнього призначення та навчально-методичного відділу технологій дистанційного навчання;
 • інститут наступної освіти (далі — ІНО) в складі навчально-методичного відділу наступної (другої) вищої освіти та навчально-методичного відділу підвищення кваліфікації (спеціалізації);
 • Українсько-Китайський центр інженерних інновацій
 • Центр інноваційного підприємництва.

4.2. Керівництво ІПО здійснює директор ІПО (далі – директор ІПО).

4.3. Директор ІПО підпорядкований першому ректору КПІ ім. Ігоря Сікорського і діє на підставі цього положення й посадової інструкції, у яких визначаються його повноваження.

4.4. На період тимчасової відсутності директора ІПО його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.

4.5. Структура та штатний розпис ІПО визначається директором ІПО, відповідно до обсягів, характеру та складності функцій, покладених на підрозділ та погоджується з департаментом економіки та фінансів. Здійснює керівництво структурним підрозділом та звітує перед керівництвом КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на структурний підрозділ завдань.

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ІПО:

5.1. Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає та затверджує посадові інструкції працівників ІПО. Завдання, функції, права й обов’язки працівників ІПО визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.

5.2.Здійснює контроль за роботою працівників ІПО.

Забезпечує:

5.2.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

5.2.2.дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

5.2.3.додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського й нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського та умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;

5.2.4.своєчасне ознайомлення працівників ІПО з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;

5.2.5. захист інформації відповідно до законодавства;

5.2.6. підвищення кваліфікації працівників структурного підрозділу;

5.2.7. дотримання трудової й  фінансової дисципліни.

5.2.8.Вживає заходів для дотримання антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень.

5.3.Надає пропозиції керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління та роботи структурного підрозділу.

5.4.Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й  звільнення з посад працівників структурного підрозділу, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.

5.5.Відповідно до основних завдань структурного підрозділу інформує керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.

5.6.Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.

5.7.Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.

5.8.Керівник ІПО має право:

5.9.  Одержувати від структурних підрозділів інформацію й  документи та використовувати їх для здійснення своєї діяльності.

5.10. Ініціювати й  проводити наради з питань діяльності структурного підрозділу, брати участь в обговоренні та  підготовці рішень щодо основних завдань ІПО.

5.11. Вносити пропозиції з питань удосконалення роботи ІПО, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать  до компетенції ІПО.

5.12. Несе персональну відповідальність за:

5.12.1. організацію та виконання завдань та функцій покладених на ІПО;

5.12.2. достовірність надання звітності за результатами діяльності ІПО і виконання затверджених планів роботи.

5.12.3. Контроль за цільовим використанням коштів ІПО.

5.13. Здійснювати іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й   розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі працівники ІПО відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

7.1. ІПО у своїй діяльності взаємодіє з:

7.1.1. структурними підрозділами (інститутами, факультетами, кафедрами) КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо :

 • забезпечення навчального процесу за програмами наступної (другої) вищої освіти слухачів за акредитованими спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • забезпечення підвищення кваліфікації їх співробітників (науково-педагогічних, наукових працівників, фахівців і керівників підрозділів);
 • реалізації навчання слухачів (представників сторонніх установ, організацій, підприємств) за програмами підвищення кваліфікації (спеціалізації), а саме: розроблення навчальних програм, організація та здійснення навчального процесу із залученням науково-педагогічних працівників відповідних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • надання та отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій;
 • виконання таких завдань щодо створення і використання веб-ресурсів та інших інформаційних ресурсів навчального призначення:
 • спільного розроблення і розміщення на сайті УІІТО веб-ресурсів (інформаційних ресурсів) навчального призначення (дистанційних курсів, електронних підручників, тестів, віртуальних лабораторних робіт, віртуальних практикумів тощо);
 • проведення наукових і науково-практичних відеоконференцій;
 • здійснення експертизи інформаційних ресурсів навчального призначення, створених науково-педагогічними працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського;

7.1.2. департаментом організації освітнього процесу (навчально-методичне управління) – з питань розроблення навчальних планів.

7.1.3. департаментом економіки та фінансів – з питань ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, складання і виконання ІПО кошторису спеціального фонду Державного бюджету України;

7.1.4.  департаментом  інновацій і трансферу технологій – щодо впровадження інновацій в механізми наступної та дистанційної освіти, курси підвищення кваліфікації;

7.1.5. департаментом міжнародного співробітництва — щодо організації та реалізації міжнародних проєктів у сфері інформаційних технологій для освіти та післядипломної освіти;

7.1.6. відділом кадрів – з питань підготовки проєктів наказів щодо особового складу ІПО;

7.1.7. юридичним управлінням – з правових питань, пов’язаних з підготовкою проєктів документів відповідно до чинного законодавства;

7.1.8. загальним відділом – з питань ведення діловодства, отримання наказів, розпоряджень ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського і передачі інформації про їх виконання;

7.2. Конкретні повноваження і порядок здійснення взаємозв’язків працівників ІПО з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.

 ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІПО

8.1. Фінансування діяльності ІПО здійснюється за рахунок коштів загального й спеціального фондів Державного бюджету України.

8.2. Штатний розпис ІПО затверджується в установленому порядку та погоджується з департаментом економіки та фінансів.

Директор ІПО                                                                        Інна МАЛЮКОВА