Положення про набір на навчання за програмами другої вищої освіти на на 2020-2021 навчальний рік

Положення про набір на навчання за програмами другої вищої освіти на на 2020-2021 навчальний рік

[завантажити]

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

(НМК «ІПО»)

 НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

КИЇВ 2020

1. Загальні положення

1.1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» здійснює набір громадян України на навчання за освітньо-професійними програмами на здобуття другої вищої освіти у відповідності до наказу  Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 року та Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році.

1.2. Набір слухачів здійснюється для надання освітніх послуг за програмами другої вищої освіти за спеціальностями та спеціалізаціями з числа акредитованих в КПІ ім. Ігоря Сікорського в межах вакантних місць ліцензійного обсягу відповідних спеціальностей та спеціалізацій.

1.3. Слухачами НМК «ІПО» за програмами другої вищої освіти можуть бути особи, які вже здобули вищу освіту не нижче бакалаврського рівня в КПІ ім. Ігоря Сікорського або в інших закладах вищої освіти.

1.4. Форма навчання: заочна.

1.5. Набір слухачів здійснює експертна комісія НМК «ІПО». Головою експертної комісії є директор НМК «ІПО» , членами (підкомісіями) — працівники НМК «ІПО», науково-педагогічні працівники та фахівці відповідних випускових кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Функції експертної комісії НМК «ІПО»:

  • набір слухачів на навчання;
  • проведення конкурсного відбору осіб для навчання за програмами другої вищої освіти.

Склад експертної комісії  НМК «ІПО» затверджується наказом першого проректора.

1.6. Навчання за програмами другої вищої освіти  проводиться за договором про надання освітніх послуг між КПІ ім. Ігоря Сікорського та замовником за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

1.7.  Перелік документів для набору на навчання за програмами другої вищої освіти:

  • заява на ім’я ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, із зазначенням спеціальності та спеціалізації;
  • копія диплому державного зразка про вищу освіту;
  • копія додатку до диплому;
  • копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);
  • копія РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • 3 фотокартки розміром 3х4 см.

Копії документів завіряються при наданні документів за наявності оригіналів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

1.8. Прийом заяв і документів здійснюється до  21 вересня 2020 року.

1.9. Зарахування слухачів на  навчання за відповідною спеціальністю/спеціалізацією здійснюється за умови формування економічно обґрунтованої групи (зазвичай від 10 осіб) та наявності достатнього ліцензованого обсягу прийому.

2. Порядок та строки проведення конкурсного відбору для осіб, що вступають на навчання для отримання бакалаврського ступеня.

2.1. Вступні випробування для осіб, що вступають на навчання за програмами другої вищої освіти для отримання бакалаврського ступеня проводяться  експертною комісією НМК «ІПО» у вигляді співбесіди.

2.2. Строки проведення вступних випробувань за програмами другої вищої освіти для бакалаврського ступеня – з 21 вересня до 25 вересня 2020року.

2.3. Зарахування слухачів на навчання здійснюється до 01 жовтня 2020 року.

3. Прикінцеві положення

3.1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час або які за результатами конкурсного відбору не були рекомендовані до зарахування, на навчання не зараховуються.

3.2. Зарахування слухачів НМК «ІПО» здійснюється наказом Ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського на підставі рішення експертної комісії НМК «ІПО».

3.3. Слухачі, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НМК «ІПО».

3.4. Експертна комісія НМК «ІПО» зобов’язана подавати необхідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти у встановленому порядку.

3.5. Випускники, що навчалися за програмами другої вищої освіти і успішно пройшли випускну атестацію, отримують диплом КПІ ім. Ігоря Сікорського про вищу освіту державного зразка.

Директор НМК «Інститут післядипломної освіти»                                 І.Г. Малюкова