Про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Додаток до наказу № 4-239
від «09» серпня 2009 р.
Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
Про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Тимчасове положення про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі — Положення) визначає організаційні, технологічні, навчально-методичні, кадрові і фінансові засади створення і функціонування Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі — Банк) у пілотному режимі і діє до виведення Банку у штатний режим як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» (далі — ЄІС).

1.2. Головна мета створення і функціонування Банку — це підвищення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців за різними формами навчання (очної, заочної, дистанційної, змішаної) шляхом забезпечення доступу студентам, слухачам, науково-педагогічним та науковим працівникам до якісних веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін університету.

1.3. Основні принципи побудови і використання Банку:

 • розроблення веб-ресурсів кожної навчальної дисципліни має базуватись на модульності цих ресурсів з урахуванням їх використання на різних освітніх рівнях − підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, короткострокові курси, а також спиратись на різні педагогічні сценарії для навчання за різними формами — очною, заочною, дистанційною, змішаною;
 • програмне забезпечення, яке використовується для створення і функціонування Банку має бути ліцензованим, включаючи програмні продукти з відкритими кодами;
 • спеціалізоване програмне забезпечення Банку має забезпечувати розроблення, збереження і надання доступу до веб-ресурсів відповідно до міжнародних стандартів (SCORM-2004 та/або LOMSCORM);
 • доступ студентів, слухачів, науково-педагогічних і наукових працівників до веб-ресурсів Банку має забезпечуватись системою аутентифікації і авторизації доступу, побудованого на технологіях єдиного авторизованого веб-доступу кожного користувача.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Веб-ресурс навчальної дисципліни — це систематизоване повне зібрання інформації і засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальної дисципліни, яке доступне через Інтернет (локальну університетську мережу, науково-освітню мережу УРАН).

Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» — це веб-сервіс, який дає змогу авторизованим користувачам університету в єдиному веб-середовищі розробляти, публікувати, зберігати у систематизованому вигляді, шукати і використовувати будь-які веб-ресурси всіх навчальних дисциплін університету.

До веб-ресурсів навчальної дисципліни належать:

 • навчальна програма дисципліни;
 • мультимедійні лекційні матеріали, побудовані за модульним принципом;
 • термінологічний словник;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • пакети тестових завдань для:
 • — самоконтролю;
 • — тестування із автоматизованою перевіркою результатів;
 • — тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • бібліографія, яка включає першоджерела:
 • — у паперовому вигляді;
 • — у вигляді ресурсів електронних бібліотек;
 • — у вигляді інших веб-ресурсів.

До веб-ресурсів навчальної дисципліни належить дистанційний курс, який об’єднує всі веб-ресурси навчальної дисципліни єдиним педагогічним сценарієм виконання навчальної програми.

До веб-ресурсів навчальної дисципліни можуть належати інші матеріали і засоби, необхідність яких визначає викладач (група викладачів) відповідної дисципліни.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАНКУ

3.1. Основним підрозділом, що забезпечує створення і функціонування Банку, є Український інститут інформаційних технологій в освіті (далі — УІІТО), який входить до складу навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (далі — НМК «ІПО»).

3.2. УІІТО забезпечує:

 • координування діяльності тих підрозділів НТУУ «КПІ», які беруть участь у створенні веб-ресурсів навчальних дисциплін;
 • консультування науково-педагогічних, наукових, інженерних кадрів підрозділів НТУУ «КПІ» щодо розроблення і сертифікації веб-ресурсів;
 • формування єдиного веб-середовища Банку − розроблення/адаптування всіх необхідних програмних елементів;
 • участь у розробленні веб-ресурсів у частині конвертування змістовного наповнення навчальної дисципліни у веб-середовище Банку;
 • формування єдиного веб-середовища Банку;
 • проведення каталогізації всіх вже розроблених веб-ресурсів навчальних дисциплін, включаючи веб-ресурси навчального призначення, розміщені на сайтах підрозділів НТУУ «КПІ»;
 • розроблення і реалізацію механізму (організаційного і технологічного) дублювання веб-ресурсів, які містяться на сайтах підрозділів, у Банку;
 • участь у сертифікації веб-ресурсів навчальних дисциплін як навчально-методичних праць відповідно до Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення НТУУ «КПІ» (п. 4.3.) (ухваленого Методичною радою НТУУ «КПІ» 18.12.2008 року, протокол № 4);
 • організацію авторизованого доступу різних рівнів та градацій користувачам веб-ресурсів Банку через веб-сайт УІІТО до створення і початку функціонування Інтернет-порталу НТУУ «КПІ» Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ».

3.3. Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації (далі — ІППК), який входить до складу НМК «ІПО», забезпечує навчання науково-педагогічних, інженерних кадрів та допоміжного персоналу за програмами підвищення кваліфікації «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни», «Розроблення дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle», «Комп’ютерне тестування», «Розроблення віртуальних лабораторних робіт», а в разі потреби, — за програмами «Комп’ютерна грамотність» та/або «Комп’ютерна компетентність».

3.4. Інститути, факультети, кафедри НТУУ «КПІ» є головними підрозділами у створенні змістовного наповнення (контенту) веб-ресурсів, контролі за його якістю і відповідністю до освітніх стандартів, навчальних планів та навчальних програм дисциплін, за ефективним використанням веб-ресурсів у навчальному процесі, за взаємодію із УІІТО щодо спільного розроблення веб-ресурсів.

3.5. Інститути, факультети, кафедри НТУУ «КПІ» забезпечують:

 • визначення навчальних дисциплін, для яких розробляються веб-ресурси протягом кожного навчального року;
 • розроблення і виконання плана-графіка створення і використання у пілотному режимі веб-ресурсів за навчальний рік, призначення відповідальних осіб від підрозділу;
 • визначення відповідальної особи і складу робочої групи розробників веб-ресурсів (або тільки їх змістовного наповнення) кожної навчальної дисципліни;
 • створення належних умов для мотивації працівників підрозділу щодо їх активної участі у створенні веб-ресурсів навчальних дисциплін, які викладаються цим підрозділом;
 • розроблення і дотримання щорічного графіка навчання своїх працівників в ІППК за програмою «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни»;
 • визначення потреби і розроблення щорічного графіка навчання своїх працівників за програмами «Комп’ютерна грамотність», «Комп’ютерна компетентність».

3.6. Конструкторське бюро інформаційних систем (далі − КБІС) забезпечує функціонування Банку в Єдиному інформаційному середовищі НТУУ «КПІ» через Інтернет-портал НТУУ «КПІ» (після його створення).

3.7. КБІС координує взаємодію підрозділів університету, які забезпечують створення і функціонування Інтернет-порталу НТУУ «КПІ» (відповідно до Положення про електронні інформаційні ресурси Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»), із УІІТО щодо організації і забезпечення авторизованого доступу різних рівнів та градацій користувачам веб-ресурсів Банку.

3.8. Навчально-організаційне управління НТУУ «КПІ» здійснює організаційну допомогу і контроль за своєчасним створенням та ефективним використанням у навчальному процесі веб-ресурсів Банку.

3.9. Навчально-організаційне управління НТУУ «КПІ» забезпечує:

 • розроблення механізмів (організаційних, фінансових) заохочення науково-педагогічних працівників щодо їх участі у розробленні і використанні веб-ресурсів Банку:
 • — урахування участі науково-педагогічних працівників у створенні веб-ресурсів Банку при підведенні щорічних підсумків роботи (відповідні бали Рейтингу), укладанні контрактів, конкурсному відборі тощо;
 • — проведення конкурсів на кращого розробника веб-ресурсів Банку, викладача, який найбільш ефективно використовує веб-ресурси своєї дисципліни тощо;
 • — розроблення систем оплати робіт науково-педагогічних працівників та інженерів зі створення веб-ресурсів Банку (спільно із управлінням економіки і фінансів НТУУ «КПІ»);
 • — захист авторських прав розробників веб-ресурсів та прав власності НТУУ «КПІ» на веб-ресурси Банку; розроблення форми Авторського договору.

3.10. Навчально-методичне управління НТУУ «КПІ» здійснює методичну допомогу і контроль за якістю та повнотою змістовного наповнення веб-ресурсів кожної дисципліни, належним використанням цих ресурсів у навчальному процесі.

3.11. Навчально-методичне управління НТУУ «КПІ» забезпечує:

 • перевірку якості і повноти змістовного наповнення веб-ресурсів Банку відповідно до Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення (п. 4.3.);
 • розроблення і впровадження критеріїв і методик оцінки якості навчального процесу за навчальною дисципліною з використанням веб-ресурсів Банку.

4. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКУ

4.1. Для створення єдиного веб-середовища Банку використовуються програмні продукти як з відкритими, так і закритими кодами:

 • серверні операційні системи: Free BSD Linux; MS Windows 2000 Advanced Server; MS Windows 2003;
 • веб-сервери Apache;
 • системи управління базами даних My SQL;
 • системи управління користувачами LDAP;
 • системи управління контентом Content Mangement System — CMS Typo — 3;
 • платформа підтримки e-learning Moodle;
 • платформа підтримки віртуальних лабораторних практикумів National Instruments Lab View.

4.2. Для виконання завдань, які стоять перед розробниками Банку, можуть бути використані, адаптовані, розроблені інші програмні продукти або окремі елементи.

4.3. Розроблення веб-ресурсів відбувається у різних програмних продуктах, після чого здійснюється публікування (конвертування) майже всіх веб-ресурсів в платформі Moodle, за винятком віртуальних лабораторних робіт, які розробляються і зберігаються у платформі NI Lab View.

4.4. Захист веб-ресурсів Банку здійснюється програмними продуктами Firewall, антивірусними серверними програмами, штатними засобами UNIX–операційних систем та спеціалізованим прикладним серверним програмним забезпеченням.

4.5. Для збереження веб-ресурсів Банку в автоматичному режимі виконується багаторівневе архівування (дублювання) всієї інформації з обраною періодичністю (3 рази на тиждень) і вибором засобів збереження архівів.

4.6. Доступ до веб-ресурсів Банку авторизований, який передбачає процедуру веб-самореєстрації (аутентифікації) користувачів і наступну поетапну їх авторизацію.

4.7. Рівні доступу до веб-ресурсів Банку визначаються ролями користувачів у навчальному процесі: відповідальні особи і методисти підрозділів; викладачі; студенти і слухачі; ІТ-фахівці-розробники веб-ресурсів тощо.

4.8. Градації авторизованого доступу до веб-ресурсів визначаються тими операціями, які авторизовані користувачі здійснюватимуть з інформацією: читання, редагування, видалення, публікування тощо.

4.9. Авторизований доступ до веб-ресурсів Банку здійснюється за допомогою стандартного Інтернет-браузера (наприклад, MS Internet Explorer); веб-ресурси Банку можуть бути доступними через локальну університетську мережу, науково-освітню мережу УРАН, Інтернет.

4.10. Веб-ресурси Банку відповідають вимогам міжнародного стандарту SCORM-2004 до веб-ресурсів навчального призначення.

5. РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ БАНКУ

5.1. У розробленні веб-ресурсів Банку можуть брати участь:

 • з боку навчальних підрозділів — науково-педагогічні і наукові працівники, інженери, техніки;
 • з боку УІІТО — веб-програмісти, інженери-програмісти, методисти, веб-дизайнери, редактори, техніки.

5.2. Науково-педагогічні працівники спільно із інженерним і допоміжним персоналом навчального підрозділу розробляють змістовне наповнення веб-ресурсів відповідно до методичних рекомендацій, розроблених УІІТО, щодо структури і формату представлених матеріалів.

5.3. Фахівці УІІТО конвертують отримане змістовне наповнення веб-ресурсу у відповідну програмну платформу єдиного веб-середовища Банку, розробляють необхідні (визначені викладачем) мультимедійні додатки (графіку, відеоролики, озвучення, емулятори тощо).

5.4. Відповідальний за розроблення веб-ресурсів конкретної навчальної дисципліни науково-педагогічний працівник редагує опублікований веб-ресурс.

5.5. ІТ-фахівець УІІТО тестує веб-ресурс на відповідність технологічним вимогам до нього.

5.6. Науково-педагогічні працівники спільно із інженерним та допоміжним персоналом навчального підрозділу можуть самостійно розробляти веб-ресурси своєї дисципліни в єдиному веб-середовищі Банку, отримавши авторизований доступ визначеного рівня та градації. Після закінчення розроблення ресурсу ІТ-фахівець УІІТО лише тестує цей ресурс на відповідність технологічним вимогам.

5.7. Використовувати розроблені веб-ресурси науково-педагогічні працівники і студенти/слухачі можуть у двох режимах: пілотному і штатному. Під час і після пілотного режиму відбувається оперативне коригування веб-ресурсу за тією ж технологією, що і його розроблення, при цьому у навчальний процес може бути включені окремі веб-ресурси навчальної дисципліни.

У штатному режимі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні навчальної дисципліни, мають включити у навчальний процес всі веб-ресурси цієї навчальної дисципліни.

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. З боку навчальних підрозділів забезпечувати розроблення і використання веб-ресурсів навчальних дисциплін мають науково-педагогічні, наукові, інженерні та допоміжні працівники, які працюють в університеті. При цьому частина з них може розробляти і використовувати веб-ресурси, частина наповнення веб-ресурсів і використовувати ресурси, а частина — лише використовувати їх у навчальному процесі.

6.2. Для створення якісних ресурсів і ефективного їх використання науково-педагогічні працівники та задіяні у розробленні і використанні веб-ресурсів Банку інженери/допоміжний склад навчальних підрозділів мають пройти в ІППК навчання за програмою підвищення кваліфікації «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни», у разі потреби, за програмами «Розроблення дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle», «Комп’ютерне тестування», «Розроблення віртуальних лабораторних робіт», «Комп’ютерна грамотність», «Комп’ютерна компетентність» тощо.

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Фінансування робіт, пов’язаних із створенням Банку, розробленням веб-ресурсів навчальних дисциплін, здійснюється за рахунок цільових бюджетних коштів, спецкоштів, коштів, отриманих за навчання, виконання науково-дослідних робіт, від договірної діяльності.

7.2. Оплата роботи автора-розробника веб-ресурсу (колективу авторів-розробників) відбувається відповідно до авторського договору, укладеного між автором-розробником (колективом авторів-розробників) та ректором університету. Можливі інші форми оплати роботи авторів, дозволені чинним законодавством.