Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАКАЗ № 1-119

м. Київ «12» 07 2006р.

Про введення в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць»

Згідно з рішенням Методичної ради від 23.03.2006 р.

НАКАЗУЮ:

 1. Ввести в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КІП» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць».
 2. Директорам інститутів, деканам, завідувачам кафедр ознайомити з Положенням співробітників підрозділів.
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор

М.З. Згуровський

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НТУУ «КПІ»

_________________ М.З.Згуровський

«_10_»__липня_____2006 р.

Положення

про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення є одним з документів нормативно-правового забезпечення системи дистанційної навчання у Національному технічному університеті України «КПІ». Воно призначено для визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» та їх окремих елементів як навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання, організація і проведення якого визначено в Положенні про дистанційне навчання, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 року №40.

1.2. До переліку інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання, яким надається статус навчально-методичної праці, відносяться:

1.2.1. Інформаційні ресурси, розміщені на веб-сайтах системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» та науково-технічної бібліотеки (НТБ) університету:

 • — курси дистанційного навчання;
 • — електронні підручники;
 • — віртуальні лабораторні роботи та тренажери;
 • — ділові ігри.

1.2.2. Елементи курсу дистанційного навчання:

 • — методичні рекомендації для студентів щодо вивчення дисципліни;
 • — текстова частина змістовного наповнення курсу («лекційний» матеріал);
 • — глосарій до кожного модулю курсу;
 • — завдання для практичних робіт з правильними відповідями;
 • — завдання для контрольних робіт з правильними відповідями;
 • — тестові завдання (запитання) з правильними відповідями.

1.2.3. Елементи інших інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання:

 • — науково-методичні розробки в сфері дистанційного навчання;
 • — педагогічні сценарії навчального процесу за дисципліною з використанням технологій дистанційного навчання, електронних підручників;
 • — сценарії виконання лабораторних робіт з використанням віртуальних
 • — лабораторій та тренажерів;
 • — сценарії ділових ігор.

1.3. Кількісні показники інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання та їх окремих елементів, за якими оцінюється обсяг навчально-методичної праці, наведені в таблиці:

2. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НТУУ «КПІ» ТА ЇХ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ПРАЦІ

2.1. Для визнання інформаційних ресурсів СДН НТУУ «КПІ» або їх окремих елементів навчально-методичною працею необхідно, щоб матеріали, надані автором, відповідали вимогам щодо:

 1. якості і повноти змістовного наповнення (відповідність навчальному плану, методичне та дидактичне забезпечення, педагогічні та наукові аспекти тощо);
 2. технологічності (структура, наявність необхідних елементів (частин) та технологічні можливості конвертування наданих матеріалів у спеціалізоване програмне забезпечення веб-сайту СДН НТУУ «КПІ»).

2.2. Надані автором матеріали на час визнання їх навчально-методичною працею повинні бути конвертованими (фахівцями з інформаційних та дистанційних технологій) у спеціалізоване програмне забезпечення і доступними на веб-сайтах СДН НТУУ «КПІ» та НТБ. університету.

2.3. Висновок про якість і повноту змістовного наповнення інформаційного ресурсу або його елементу надає відповідна кафедра у вигляді рецензії з рекомендацією визнає надані матеріали навчально-методичною працею.

2.4. Експертний висновок щодо технологічності наданих матеріалів складає Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО) (після одержання рецензії кафедри). УІІТО також надає доступ до відповідного інформаційного ресурсу на веб-сайті СДН. НТБ університету надає доступ до ресурсів, розміщених на його веб-сайті.

2.5. Рецензія кафедри, експертний висновок УІІТО, доступ до інформаційного ресурсу або його елементу на веб-сайті СДН та/або на веб-сайті НТБ надається комісії НТУУ «КПІ» з питань дистанційного навчання.

2.6. У разі прийняття комісією позитивного рішення, зафіксованого у протоколі її засідання, УІІТО надає автору сертифікат встановленого зразка (Додаток) про визнанні наданого інформаційного ресурсу (його елементу) системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» як навчально-методичної праці.

2.7. Документи, які стосуються процедури визнання інформаційних ресурсів (елементів) системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» як навчально-методичної праці подаються експертній раді з навчальних видань НТУУ «КПІ» для подальшого вирішенні питання про надання грифів Міністерства освіти і науки України та НТУУ «КПІ».

2.8. Регулювання взаємовідносин між авторами інформаційних ресурсів (елементів) та НТУУ «КПІ» щодо забезпечення авторських прав і майнових інтересів обох сторін здійснюється відповідно до окремої авторської угоди.

«Схвалено»

методичною радою НТУУ «КПІ»,

Протокол № 7 від «23 » 07 2006р

Додаток